Home

Etický kodex zdravotnického pracovníka

C. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékaře. I. Zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. Etický kodex zdravotnického pracovníka. ZN.: 13469/04/VVO Etický kodex lékaře (výtah nejdůležitějších částí) Úkolem lékaře je zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk a pověst.

Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů Etický Kode

Etický kodex zdravotnického pracovníka Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských práv, včetně kulturních práv, práva na život a možnost volby, práva na důstojnost a úctu. Ošetřovatelská péče nediskriminuje na základě věku, barvy pleti, vyznání, kulturních zvyklostí, postižen etickÝ kÓdex zdravotnÍckeho pracovnÍka Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů - Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický kodex Práva pacientů, naplňovány v praxi. K naplnění tohoto záměru byly stanoveny následující cíle práce. Prvním cílem bakalářské práce je zjistit, zda jsou vybrané þásti Etického kodex ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ ZN.: 13469/04/VVO REF. Bc. Köhlerová Irena Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při své prác

Etický kodex zdravotnického pracovníka - Etický kodex

ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA - SKIZP - Slovenská

Etický kodex terapeuta Červeného Dvora Obsah: I. Spole čná část II. Speciální etické normy a normy chování SZP, PZP a NZP Etické zásady zdravotnického pracovníka neléka řských obor ů (Metodické opat ření č. 13469/04/VVO Ministerstva zdravotnictví) III. Speciální a etické normy chování arteterapeut ů Etický kodex. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKA ŘSKÝCH OBOR Ů Etické zásady zdravotnického pracovníka neléka řských obor ů - Zdravotnický pracovník neléka řských obor ů (dále jen zdravotnický pracovník) p ři své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a d ůstojnost každého jednotlivce bez.

etickÝ kodex ČeskÉ lÉkaŘskÉ komory. etickÝ kodex zdravotnickÉho pracovnÍka nelÉkaŘskÝch oborŮ. etickÝ kodex asociace klinickÝch psychologŮ. etickÝ kodex ČeskÉ psychoterapeutickÉ spoleČnosti. etickÝ kodex sester vypracovanÝ mezinÁrodnÍ radou sester. charta prÁv a svobod starŠÍch obČanŮ. pozn Výsledkem je zjištění, že v ČR není žádný veřejně dostupný etický kodex pro zdravotnickou dopravu. Tento výsledek potvrdilo i dotazníkové šetření, které bylo 3.3.1.1 ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ 18

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka Univerzitná

Etický Kodex Zdravotnického Pracovníka Nelékařských Obor

  1. 8. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ ZN.: 13469/04/VVO REF. Bc. Köhlerová Irena Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při své prác
  2. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ ZN.: 13469/04/VVO REF. Bc. Köhlerová Irena Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při sv
  3. 5.2 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 1. Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivc
  4. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (pdf, 84 kB) Zásady pro zadávání veřejných zakázek ( pdf , 1,6 MB) Vyřizování stížností proti postupu Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.
  5. Etický kodex lékaře (České lékařské komory), Etický kodex stomatologa (České stomatologické komory), Etický kodex farmaceuta (České lékárnické komory), Etický kodex České asociace sester (ČAS), Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, Etický kodex fyzioterapeutů, Mezinárodní etické směrnice.

kódex etický sily pracovné zdravotnícke : etika vzťahy zdravotnícky pracovník-pacient : etika vzťahy interprofesionálne : etika: Predmet.heslá: vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi * povinnosti zdravotníckeho pracovníka * výkon povolania: Jazyk dok. slovenčina Krajina: Slovenská republika Druh dok. Rozpis článkov z. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. 2 I. Etické zásady činnosti zdravotníckeho zariadenia Zdravotnícke zariadenie podporuje a uznáva tieto hodnoty a zásady: - spokojnosť pacientov a zamestnancov Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů ukládá nelékařům povinnost ochrany informací bez ohledu na to, jakým způsobem jsou získávány, shromažďovány a uchovávány. Kodex se také věnuje zachování mlčenlivosti, ochraně soukromí a pečlivému a pravdivému zpracovávání dokumentace o zdravotním.

Pracovníci laboratoře dodržují veškeré právní předpisy týkající se výkonu jeho profese, Ustanovení o lidských právech a biomedicíně, Chartu práv pacientů, Chartu práv hospitalizovaných dětí a Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Věstník MZ ČR částka 7/2004 - Metodické opatření č. 8/2004 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 7 Změnové řízení Změny tohoto základního dokumentu zajišťuje Odbor řízení kvality a kontroly Popis změn Počet stran Čísl Etický kodEx zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. Krajská zdravotní, a.s. sdružující pět nemocnic zajišťuje komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Usiluje o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti a buduj Etický kodex maséra. Každý masér by měl dodržovat a respektovat určité aspekty výkonu svého povolání. Tyto aspekty jsou shrnuty do tzv. ETICKÉHO KODEXU. Tento etický kodex vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a z mé dlouhodobé praxe. Obecně Etický kodex stanovuje morální požadavky na chování všech pracovníků, není právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance, včetně pracovníků v jiném než hlavním pracovním poměru

7 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (č. 13469/04/VVO) 8 Metodické opatření č. VVO/30179/04, Koncepce domácí péče. 9 Jde o pojmy základní, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče - § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) vyhláš­ky č. 424/2004 Sb. Mgr. Eva Prošková, ÚTPO 1. LF UK. Etický kodex. Etický kodex PNB. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Etický kodex ČLK 3 Etika a odbornost Zaměstnanec za všech okolností respektuje etický kodex své profese, zejména: Etický kodex lékaře (České lékařské komory) Etický kodex České asociace sester (ČAS) Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 4 Etika ve vztahu k pacientům/klientů 3 Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí. Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku částka 7/2004 Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka, který je závazný na národní úrovni. Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských obor

Etické kodexy - Nemocnice Na Homolc

Etický kodex [PDF, 311 kB] Sdílet na Facebooku | Poslat e-mailem. Nemocnice Jihlava: 22.2.2010: Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských obor. Etický kodex obsahuje také pravidla pro zveřejňování informací o placení odborníků farmaceutickými firmami. Některé takové informace se zveřejňují souhrnně za zdravotnické zařízení, obvykle se ale zveřejňují individuálně za každého zdravotnického pracovníka a každou firmu na etický aspekt pomáhajících profesí, etické kodexy dané oblasti a taktéž na ústřední pojem etických dilemat v souvislosti s profesí zdravotně sociálního pracovníka. Jak již bylo řečeno, praktická část vychází z kvalitativního výzkumu mezi sociáln Etika v práci zdravotního laboranta. •Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví. •Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotního laboranta. •Etické kodexy chránící práva pacientů ve zdravotnictví Etika. Jsem zavázán k dodržování etických zásad zakotvených v těchto etických kodexech a k dodržování etického kodexu zdravotnického pracovníka: Etický kodex České psychoterapeutické společnosti (dle etické směrnice Evroé asociace pro psychoterapii

Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotního laboranta. 5. Etické kodexy chránící práva ve zdravotnictví.Práva pacientů a profese zdravotního laboranta. 6.Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití v praxi. Etika v práci zdravotnického záchranáře. 3. týden Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví. 4. týden Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotnického záchranáře ˜ Etický kodex léka e (Îeské léka ské komory), ˜ Etický kodex stomatologa (Îeské stomatologické komory), ˜ Etický kodex farmaceuta (Îeské lékárnické komory), ˜ Etický kodex Îeské asociace sester (ÎAS), ˜ Etické zásady zdravotnického pracovníka neléka ských obor 1, ˜ Etický kodex fyzioterapeut 1, ˜ Mezinárodní.

ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ. Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen zdravotnický pracovník) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na. • první etický kodex věnující se výzkumu v biomedicíně popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou př

pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl. Pracovníci OKBH PH. N jsou vázáni etickým kodexem své profese a povinnou PHN dodržují etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských profesí Práva pacientů ČR (etický kodex) 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žáda Etický kodex maséra Jako masér se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností Etický kodex maséra. Jako masér se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností Etický kodex regeneračního studia Brno Vlhká 25. Pracovníci se v rámci poskytování rekondičních a regeneračních služeb se zavazují dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z vlastních morálních zásad, pravidel a zkušeností

A Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů B Etický kodex Práva pacienta C Charta práv dětí v nemocnici D Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením E Seznam funkčních vzorců zdraví podle M. Gordon F Domény ošetřovatelských diagnóz NANDA International I., 2009 - 2011. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů [997 KB] Poslední aktualizace: 01.10.2014 Popis: Směrnice PN - etický kodex [1526 KB] Poslední aktualizace: 01.10.2014 Popis: Podkategorie Návštěvní hodiny GDPR - Zpracování osobních údaj.

Video: Etické zásady pro ošetřovatele - KNT

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, Pre zdravotníko

Etický kodex lékaře. Etický kodex zdravotnického pracovníka Co si vzít do nemocnice. občanský průkaz a průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny. zdravotní dokumentaci - předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové snímky Etický kodex vychází z účinné právní úpravy, přičemž práva a povinnosti z nich vyplývající dále rozvíjí a zpřísňuje. 2. OBLAST PLATNOSTI Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance MOÚ. Nabývá platnosti dnem podpisu ředitele a účinnosti dne 1. března 2021. Tímto dnem se zároveň ruší jeho druhé.

ETICKÝ KODEX MASÉRA. Jako masér se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance Ministerstva zdravotnictví CR Etický kodex zaměstnanců ÚHKT se hlásí k obecně uznávaným etickým kodexům, především stavovskému předpisu Etický kodex České lékařské komory a Etickému kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Etické zásady zaměstnance ÚHK Etický kodex práv pacientů je povinností zdravotnického pracovníka provádějícího výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách této péče, včetně výše finanční úhrady. Klient zaplatí před provedením výkonu částku dle platného Ceníku placených služeb SZZ II v ambulanci lékaře, kde mu je vydán. Kodex práv pacientů Morální kodex zdravotnického pracovníka Charta práv dětí aj. Připomeňte si některé body z těchto etických zásad. (pocit seberealizace) Etika společnosti (požadavky na profesionální morálku) Škola a praktické vyučování Pracovní prostředí Ad a) Potřeba seberealizace: Zamyslete se nad motivy.

Etický kodex lékařů, sester a zdravotnických pracovníků

4. V případě, že máte Etický kodex, jedná se o A. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí) B. Etický kodex pro zdravotní sestry C. Etický kodex ČLK D. Jiný etický kodex (Práva pacientů.) E. Vlastní etický kodex (V tomto případě Vám budu. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů.Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 7, 2004, č. 8. § 59 KLINICKÝ PERFUZIOLOG KÓDY MODULŮ NÁZEV MODULU TYP MODULU (P=povinný) DÉLKA TRVÁNÍ POČET KREDITŮ 1. rok Základní modul. 4.1 Role sestry specialistky P 2 týdny 20 Odborný modu 11.Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. 2004, č. 7, s. 10-11. ISSN 1211-0868. 12.Usnesení č. 2 České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve zněn Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 7, 2004, č. 8, s. 10-11. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání způsobilosti k výkonu povolání - Sanitář pro pitevnu nebo sanitář pro autoptické oddělen Základní dokument ZD 10/14 - Etický kodex - vydání sedmé, srpen 2014 _____ Strana 1 (celkem 3) ETICKKÝÝKKOODDEEXX pracovníka Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb Účelem etického kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců organizace

Etický kodex - Komora záchranář

Otázka: Psychologie zdravotnického pracovníka Předmět: Psychologie a komunikace Přidal(a): Marek Braun . Psychologie zdravotnického pracovníka ­ osobnost musí být vyrovnaná,sociálně zralá,velká empatie,sebevědomé chování . Požadavky na zdravotníka ­ vysoká odborná připravenost ­ teoretické a praktické dovednost Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. 2004, . 7, s. 10-11. ISSN 1211-0868. 12. Usnesení þ. 2 ýeské národní radyze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základníc

Etický kodex zdravotního pracovníka nelékaře Nemocnice

ETICKÝ KÓDEX SESTRY, ETICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNICKEHO PRACOVNÍKA 1. Etický kódex sestry vyjadruje základné ciele a hodnoty ošetrovateľského povolania. Ak sa niekto stane sestrou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe. 2 Tyto požadavky jsou obsaženy v dokumentu Etický kodex zdravotnického pracovníka. Každý zdravotnický pracovník má tento kodex nejen znát, ale měl by se podle jeho zásad také chovat tak, aby naplňoval jeho základní požadavky

Domácí péče ČČK o

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Etický kodex České lékařské komory Etický kodex klinického psychologa Etický kodex pracovníků PNK Etický kodex sociálních pracovníků. ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským.. utajení a důvěrnost. Všichni zaměstnanci OKBH PN dodržují etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských profesí. Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků Neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků vytváříme personálně odborné předpoklady pro hladký chod laboratoře

Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Na pořízení kopií má nemocnice lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti. Náklady na pořízení kopií, event. jejich zaslání jsou hrazeny žadatelem dle platného Ceníku Etický Kódex Zdravotníckeho Pracovníka. Https Www Procare Sk Wp Content Uploads 2019 01 Svet Zdravia Eticky Kodex Pdf . For more information and source, see on this link : 2 . Poskytovanie Zdravotnej Starostlivosti V Rovine Medicinskej Etiky I Cast Medicinske Pravo Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékarských oború, 1.3mluva na ochranu lidských práv a dústojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (96/2001 Sb. Mezinárodních smluv). Zamëstnanci respektují práva pacientú die: Práva pacientú Etický kodex zaměstnanců ZÚ se sídlem v Ostravě Preambule Cílem tohoto kodexu je podporovat žádoucí standardy jednání a chování zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále jen ZÚ) ve smyslu vládního programu proti korupci dle Usnesení vlády č. 752 ze dne 2.října 2013 a Příkazu ministra zdravotnictví č

Etický kodex Most k domovu Prah

A Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 156 B Etický kodex Práva pacienta 158 C Charta práv dětí v nemocnici 160 D Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením 161 . EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, PRAHA & EVROPSKÁ UNIE: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOST pacientovi jiného zdravotnického pracovníka •nemůže-li poskytovatel zajistit jiného zdravotnického pracovníka, zajistí pacientovi jiného poskytovatele, Etický kodex ČSK •Já, zubní lékař -stomatolog, člen České stomatologické komory, jsem svobodný člověk, zodpovědný za své myšlenky a skutky

Etický kodex - Práva pacient pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o Etický kodex zdravotníckeho pracovníka Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie.

Trutnovská nemocnice slavnostně zahájila provoz novéMěstská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem získalaV Janských Lázních se otevřela nová pobočkaKraj zrušil druhý tendr na výstavbu laboratoří a

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Jitka Voráková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 ETICKÉ ASPEKTY PERIOPERANÍ PÉ vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, Etický kodex práv pacientů, který byl prohlášen. etický kodex - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Etický kodex pracovníka Pracovník Senior Pointu (dále jen poradce) respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný a zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez. příjmení. Z etických norem se pak může jednat o Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Jaké údaje jsou kryté povinnou mlčenlivosti? Povinná mlčenlivost zdravotnického pracovníka je upravena v § 51 zákona o zdravotních službách takto: Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všec • Etika a kodex zdravotnického pracovníka • Hodnocení lidí příklad, etický kodex, důvěru, partnerství, respekt a profesionalitu