Home

Vytváření a obnova tůní

Obnova a vytváření tůní Cílem prováděných úprav je vznik plošně malých a mělkých vodních ploch, které mají simulovat zaniklé mokřadní a podmáčené biotopy pod hrázemi rybníků, v blízkosti potoků či řek, na nevyužívaných vlhkých loukách atd Standard Vytváření a obnova tůní obsahuje zásady pro optimální navrhování, budování a obnovu tůní. Do standardu nejsou zahrnuty tůně vznikající přirozeným způsobem bez antropogenního zásahu. Tůně jsou určené zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše PPK (volná krajina) - Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť. organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba Dne 11. 3. 2014 byla na stránkách www.standardy.nature.cz v rámci veřejné oponentury zveřejněna pracovní verze standardu péče o přírodu a krajinu řady B - Voda v krajině, standard Vytváření a obnova tůní určený především žadatelům o podporu z krajinotvorných dotačních programů a dále projektantům, dodavatelům, pracovníkům státní správy a samosprávy AOPK zveřejnila standard pro vytváření a obnovu tůní Agentura ochrany přírody a krajiny (OAPK) zveřejnila schválený standard pro vytváření a obnovu tůní. Má označení - SPPK B 02 001 a je součástí řady B - Voda v krajině. Obsahuje zásady pro jejich optimální navrhování, budování a obnovu

Revitalizace aneb Vytváření a obnova tůní - Rybářství - s

 1. Na stránkách www.standardy.nature.cz v rámci veřejné oponentury byla v těchto dnech zveřejněna pracovní verze standardu péče o přírodu a krajinu řady B - Voda v krajině, standard Vytváření a obnova tůní. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny. Standart je určený především žadatelům o podporu z krajinotvorných dotačních programů a dále.
 2. Pro to, jak udělat mokřad velký, hluboký, jaký sklon mají mít břehy a jaké má být dno, jak má vypadat tzv. litorární pásmo, kolik tůní a jak velkých, to vše je již dnes popsáno ve standardu péče o přírodu a krajinu (SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní)
 3. Informace v patě. Nacházíte se v módu Bez grafiky, takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu
 4. Ideální by samozřejmě bylo, umožnit opět přírodně samovolný vznik a onnovu tůní a mokřadů. To je však momentálně nereálné. Možná někdy v budoucnu opět nastane doba, kdy přírodě dáme volnost a alespoň ve vybraných oblastech jí umožníme modelovat krajinu dle jejího uvážení včetně vytváření a obnovy tůní
 5. Standard Vytváření a obnova tůní obsahuje zásady pro optimální navrhování, budování a obnovu tůní. Do standardu nejsou zahrnuty tůně vznikající přirozeným způsobe

Vytváření a obnova tůní a mokřadů •Zásady pro navrhování a realizaci tůní -Standard Vytváření a obnova tůní (B02 001:2014), dostupný na http://standardy.nature.cz/ •Na rozdíl od MVN tůně nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv) •Dostatečná plocha mělčin s vyvinutým litorální Vytváření a obnova tůní a mokřadů • Zásady pro navrhování a realizaci tůní -Standard Vytváření a obnova tůní (B02001:2014), dostupný na http://standardy.nature.cz/ • Na rozdíl od MVN tůně nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv

Zveřejnění schváleného standardu Vytváření a obnova tůn

12. Obnova a vytváření vodních biotopů v nivách 12.1 Tůně Tůně jsou prohlubně v terénu nebo v korytě vodního toku, zaplněné vodou. Jejich přirozenou předlohou jsou tůně v korytech běžných přírodních toků, zbytky starých postranních ramen a povodněmi vytvořené izolované prohlubně v nivách - narušení či stržení drnu, vytváření a obnova tůní - jako opatření nákladnější, ale lze i levně: - zajímavá činnost v přírodě pro veřejnost při akcích - školy, firemní dobrovolníci, široká veřejnost - stržené drny lze využít na budování zimovišť (i jen obyčejně na hromadu, lépe proložené dřevem Vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí , např. tůně, mokřady, slepá ramena a malé vodní nádrže, které: • neslouží k chovu ryb nebo •slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí jejich ekologické funkc

Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť - Opatřen

 1. jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují.
 2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur: vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy)
 3. Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím
 4. • Vytváření krajinných prvků Podporovaná opatření: výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromůtradičních odrůd -liniové, skupinové výsadby, solitéry realizace ÚSES obnova mezí, remízů tvorba a obnova mokřadůa tůní
 5. Vydané standardy: Rybí přechody, Vytváření a obnova tůní Výstavba a komplexní (zásadní) rekonstrukce malých vodních nádrží - odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), výsadby doprovodných břehových.
Zásady péče o mokřady | Mokřady z

e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.) 1. Účelem této Dohody je obnova 8 tůní vJavořích horách ve II. zóně CHKO Broumovsko na pozemcích 786/1 a 983/4 v k.ú. Heřmánkovice a 2119, 2166 a 3063/1 v k.ú. Šonov u Broumova v Za Rožmitálským lomem, Polské louky, Za Červeňáky, Uhlířsk (opatření jako vytváření a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku - užití travních pásů, průlehů apod., plošná povrchová vsakovací zařízení doplněná zelení, zvýšení členitosti a zlepšen vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů) Vytváření a obnova tůní (SPPK B02 001: 2014). 4. Břehy u litorálního pásma vodní nádrže a břehy tůní budou opatřeny řadou nepravidelných zářezů, které nebudou vyhlazeny ani urovnány. Bezprostřední okolí litorálních pásem nebude ohumusováno ani oseto

Revitalizace aneb Vytváření a obnova tůní. Pojem revitalizace má řadu významů. Toto latinské slovo znamená obnovení nebo oživení. Oživovat či obnovovat můžeme opravdu vše, od místních tradic až po odvodněné louky. Celý článek. Přihlásit k odběru novinek vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom ktakovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

Zveřejnění pracovní verze standardu Vytváření a obnova tůn

Standardy péče o přírodu a krajinu

V rámci Operačního programu Životní prostředí můžete žádat na opatření související s ochranou a péčí o přírodu a krajinu. Alokace činí 40 mil. Kč. Cílem výzvy je vytváření a obnova malých vodních nádrží, nevyplývajících z plánů dílčích povodí a ležících většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů Obecně doporučujeme zbudování nových tůní, možná je též obnova stávajících. Nové tůně by měly být vytvořeny vsouladu se Standardy AOPK ČR na vytváření a obnovu tůní (AOPK ČR, BEZOBTATLÍ České jméno Latinské jméno Kategorie ohrožen Naposledy ověřeno Výskyt Čmelák (více druhů) Bombus spp. O 2017 vytvářením speciálních opatření (obnova mezí, remízků, vytváření tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, hnízdišť a zimovišť) Postup při předkládání žádostí, při projednávání žádostí, poskytování finančních prostředků a jejich čerpání stanovuje Směrnice MŽP pro rok 2018 - 2020

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží) Oprávnění žadatelé vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy Vytváření nových tůní • vhodné místo s vysokou hladinou spodní vody • pozvolný sklon břehů (gradient měnících se podmínek) • hloubka max. 1,5 m, smysl mají i mělké plošky cca 20 cm • nejdůležitější prohřívaná voda do 50 cm hloubky • ideální více různorodých tůní v jedné lokalitě • bez rybí obsádk a krajinu - Vytváření a obnova tůní, a dokument Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (dále VÚV TGM) - Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině. Podporovaná opatření: a) tvorba nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkýc

Proběhnou tyto práce: zabránění přímého vtoku splavenin do jezírka (obnova kapsy), odstranění náletového porostu, odbahnění jezírka a redukce plochy vodních rostlin. V rámci ošetření bude postupováno dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb) aj. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystém Vytváření a obnova tůní. Vytěžený materiál bude přemístěn na místa v blízkosti tůní, kde bude rozprostřen do vrstvy o max. výšce 10 cm. Přesná lokalizace míst k uložení bude stanoveno před zahájením prací zástupcem objednatele. ELCAR 42 441,0 vytváření či obnova tůní ve všech oblastech určených k monitoringu, prosvětlení okolí tůní ve štěrkovně u Týna nad Bečvou, odbahnění či vytvoření nových tůní v PR Škrabalka . přesazení svinutce do nových tůní v NPP Pastvisko, po nalezení či vytvoření také do vhodných lokalit v CHKO Litovelské Pomoraví. vytváření či obnova tůní ve všech oblastech určených k monitoringu, prosvětlení okolí tůní ve štěrkovně u Týna nad Bečvou, odbahnění či vytvoření nových tůní v PR Škrabalka přesazení svinutce do nových tůní v NPP Pastvisko, po nalezení či vytvoření také do vhodných lokalit v CHKO Litovelsk

vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků včetně navazujících říčních ramen, revitalizace toků projekce modro-zelené infrastruktury měst a obcí obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v. Mimoň na Českoliu získá dotaci na obnovu zámecké tůně, Semily na retenční nádrž pro zachycení dešťové vody ze silnice a Dubnice na Českoliu na vytvoření mokřadního areálu se soustavou tůní, dřevěných povalových chodníčků a osvětových tabulí. které je nejčastěji využijí na vytváření tůní. Přinášíme vám přehled, na co mohou obce, městyse a města získat dotace z evroých fondů i dotace ze státních dotačních titulů. Přehled dotačních možností pro vás průběžně aktualizujeme. Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. vytváření a obnova stromořadí, mokřadů) revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv (např. terénní úpravy koryta vodního toku ) zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (např. výsadba původních druhů dřevin c) vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, d) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku - zasakovací průlehy, travní pásy, apod.

vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (např. zakládání či zlepšení stavu biokoridorů a biocenter ÚSES; realizace liniových a skupinových výsadeb - stromořadí, remízy, aleje, sady; vytváření a obnova vodních prvků - tůní, mokřadů, malých vodních nádrží bez chovu ryb 2 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA BOJE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2020 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zele vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

AOPK zveřejnila standard pro vytváření a obnovu tůní

Zájemci mohou připomínkovat standard Vytváření a obnova tůn

d) vytváření drobných přírodních prvků v krajině (realizace vymezených a schválených prvků ÚSES z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiál; vytváření tůní, mokřadů, obnova mezí a remízků, aj.) Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznatelnýc Projekty podporující zadržování vody v krajině mohou být z dotací zaplaceny zcela, peníze mohou plynout na budování rybích přechodů, vytváření a obnovu tůní, mokřadů, rybníků a lužních lesů nebo přírodě blízkých koryt vodních toků Realizací přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, vytváření a obnovu vodních prvků v krajině např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží chce podnik podpořit akumulaci vody v krajině a přispět k procesu adaptace na probíhající změny klimatu

Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj. 2. 6. 2020. Ministerstvo životního prostředí spustilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (115 170). Cílem je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na. c) vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, d) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku - zasakovací průlehy, travní pásy, apod. 02 001 Vytváření a obnova tůní 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť 02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv 02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů 02 005 Extenzivní hospodaření na rybnících 02 006 Stavba a provoz rybochodů 03 Bezpečnost při práci a ochrana zdrav

Myslivost - Drobná zvěř a jak ji můžeme pomoci? Mokřady a tůn

- Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. vytváření povodňových koryt, tůní), • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, na některých. Na obnovu potoků a lesů půjde z dotací EU přes 700 milionů korun 16.8.2016 11:45 | PRAHA ( ČTK ) Projekty podporující zadržování vody v krajině mohou být z dotací zaplaceny zcela, peníze mohou plynout na budování rybích přechodů, vytváření a obnovu tůní, mokřadů, rybníků a lužních lesů nebo přírodě blízkých. Standardy péče o přírodu a krajinu - vytváření a obnova tůní 9. Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin 10. Interní postupy

Standard - vytváření a obnova tůní: MAS Dolnobřežansk

 1. Vědci a ochránci přírody proto letos provádějí biologický průzkum tůní v pískovnách na Českobudějovicku, Táborsku a Třeboňsku. Na většině z nich probíhají čas od času zásahy, které mají ohrožené druhy podpořit, zejména obnova nebo vytváření tůní
 2. Aktivita 4.3.2 -Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur Typy podporovaných projektů: • vytváření a obnova vodních prvků sekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů amalých vodních nádrží, které neslouží kchovu ryb nebo slouží jenom ktakovému chovu ryb, který neoslab
 3. Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní - Výzva č. 2/OPŽP 1.77 MB, .pdf; Seznam doporučených autochtonních dřevin 124.31 kB, .docx; Vnitřní předpis (Interní předpis) č. 9 - Postupy MAS - OPŽP 472.71 kB, .pdf; Seznam přijatých Žádostí o podporu - Výzva č. 2/OPŽP 44.49 kB, .pd
 4. Standard AOPK Vytváření a obnova tůní (.pdf, 1.77 MB) Seznam autochtonních dřevin (.docx, 124.31 KB) Zápis z jednání výběrové komise (.pdf, 181.28 KB
 5. vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů
 6. Cílem programu je realizace opatření pro zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody. Jedná se o opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody (revitalizace lesotechnických meliorací a vodních toků), vytváření a obnovu vodních prvků v krajině např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží

Budování nových tůní Mokřady z

Obnova tůní a aleje v Načetíně je skvělým příkladem, jak lze i za relativně malý finanční obnos vrátit krajině její původní podobu. Na místě kukuřičného lánu vznikla oáza, která k sobě láká nejen obyvatele obce, ale také chráněné druhy živočichů jako je čolek horský, skokan hnědý či ropucha obecná e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) * obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí. Jiné výhody * Zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP) v jednom z největších týmů v oboru krajinné architektur Žadatelé proto mohou žádat o dotaci na celé spektrum nejrůznějších aktivit - od obnovy přírodě blízkých koryt řek a říčních ramen, přes odstraňování bariér, které brání vodním živočichům v migraci, po vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních děl

Tůně vrací do krajiny vodu a pomáhají v boji proti suchu

Vyhlášení výzev: Obnova vodních prvků a veřejné zeleně

Společný projekt vědců a ochránců přírody zkoumá tůně v pískovnách. Průběžné výsledky ukazují, že při správné péči v nich nachází útočiště mnoho ohrožených druhů 1 Jedná se zejména o obnovu a zakládání sadů. (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných 12.8 Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní 12.9. Seznam doporučených autochtonních dřevin

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené ..

 1. Detail dokumentu - Operační program Životní prostřed
 2. Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a
 3. Podpora Boje Proti Suchu, Zadržení Vody V Krajině a
 4. 59. výzva - OPŽP - Příroda a krajina, aleje, vodní toky ..
 5. Tůně Archivy - Rybářství - s námi vás rybaření chytn
 6. 32. výzva - OPŽP - Posílení přirozené funkce krajiny ..

Opatření ve volné krajině / OPŽP - STRIMA I

 1. Podporovaná oblast OPZP
 2. Snímek 1 - kr-olomoucky
 3. Posílit přirozené funkce krajiny - GRANTE
 4. Zásady péče o mokřady Mokřady z
Revitalizace říčních sítí