Home

ŠVP Výtvarná výchova

Výtvarná výchova: Ročník 6. - 7. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání. Výtvarná výchova 6 Výstupy ŠVP. (rozpracované výstupy z RVP) Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP) Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy, vazby Na příkladech uvede vliv kontextu, jeho proměn, případně vliv kontextu na interpretaci obsahu. Úloha komunikace v uměleckém procesu Postavení umění ve společnost Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1., 2. a 4. ročníku v dotaci jedné hodiny týdně, ve 3. a 5. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tři části: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity ve vizuálně obrazném vyjádření a ověřování komunikačních. ŠVP - Obsah předmětu Výtvarná výchova. 1. Pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. 2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. 3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru. ŠVP výtvarná výchova KVARTA. Tematický celek Výstup Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Poznámky Teorie barevného projevu Žák provede teoretický rozbor malby - na dané reprodukci pozná malířskou techniku, provede rozbor obrazu po stránce použitých barev, rozpozná harmonii či barevný kontrast, posoudí.

  1. ŠVP ZV Kalimantan v platnosti od 1. září 2012 5.2.6.2. Výtvarná výchova. 5.2.7. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví.
  2. Školní vzdělávací program ŽI - RA - FA (Život - Radost - Fantazie) 11. Identifikační údaje. Identifikační údaje; 20. Charakteristika škol
  3. verze 2016 ŠVP _. titulní list ŠVP 0. Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje ŠVP 2. Charakteristika školy ŠVP 3. Charakteristika ŠVP ŠVP 4. Učební plán ŠVP 5. Učební osnovy I. stupeň II. stupeň ŠVP 5.1. Anglický jazyk (Aj) [
  4. Dávame do pozornosti nový dodatok k ŠVP s účinnosťou od 1.9.2020!!! Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie - 1.stupeň základnej školy Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny
  5. Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová..
  6. Příloha c. 3 školní program EVVO. Celý školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ten si můžete prohlédnout zde. kol. učitelů ZŠ Studánka. Office 365. Přihlášení do Office 365. Změna školního hesla. Aktuálně. V současné chvíli nejsou žádné chystané události

ŠVP Výtvarná výchova ZŠ Pavlic

Výtvarné činnosti představují samozřejmou a nezbytnou součást ve vzdělávacím programu v prostředí mateřské školy. Autorka se zamýšlí nad tím, jaký prostor skýtá RVP PV výtvarným činnostem, resp. jaké místo zaujímají ve vzdělávacím obsahu. Rozpracovává vzdělávací obsah v jednotlivých oblastech z hlediska výtvarných technik a témat, uvádí inspirační. Tato prezentace je ukázkou dlouhodobého výtvarného projektu, realizovaného v hodinách výtvarné výchovy a informatiky na 2. stupni základní školy. Cílem takto koncipované výuky výtvarné výchovy je zprostředkování tvorby Mgr. Radka Růžičková, publikováno 15.3.2011 14:15, zhlédnuto 4527×, 2 komentáře, hodnocení Výtvarná výchova 1. ročník Učivo ŠVP výstupy Osvojí si základní dovednosti pro další výtvarnou práci. Uplatňuje osobitost při výtvarné práci. Zjišťuje a rozeznává specifičnost vizuálně obrazných elementů při vnímání skutečnosti jednotlivými smysly. Umí popsat své prožitky a představy

Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace Nad Vodovodem 460/81 108 00 Praha 10 Telefon: 274 772 669 E-mail: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.c

Základní škola Kasejovice Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice Tel.: 371 595 12 ŠVP školní vzdělávací program. UP učební plán. VG víceleté gymnázium. VP vzdělávací program. • Výtvarná výchova rozvíjí schopnost myslet kriticky a vynalézavě, podporuje/usiluje o mezikulturní porozumění a empatický závazek ke kulturní rozmanitosti Výtvarná výchova kód očekávaného výstupu RVP ZV učivo průřezová témata. Vv - 7. ročník - vzdělávací obsah Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují jak znakové systémy výtvarného umění různých etap stylů.

PODKLADOVÉ ANALYTICKÉ STUDIE. Aktuální verze zpracovaných podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné Od září 2013 je v platnosti Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) č.j. ZŠ-Bul-470/2013, který byl aktualizován k 3.10.2018 v souladu s rámcovým vzdělávacím program vydaným MŠMT vÝTvARNÁ vÝcHOvA Tematický plán vypracovaný dle ŠVP Na cest ě... ver.3.0 platná od 1.9.2017 TERCIE, A,B 2019/2020 2 hodiny týdně, 66 hodin za rok Vyu čující: Hana Misarová, Klára Novotná Miěíková I) Teorie výtvarného uměn

ŘÍJEN - Výtvarná výchova | ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

ZŠ Kunratice ŠVP - Obsah předmětu Výtvarná výchov

ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2016/2017 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Kap. 5.7 - HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA předmětu výtvarná výchova ve školním vzdělávacím programu (dále ŠVP). ŠVP byl vytvořen podle oboru výtvarná výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura, která je vymezena v rámcovém vzdělávacím programu (dále RVP). Tyto vzdělávací programy budou porovnány s reálným vyučováním v této škole Základní škola a Mateřská škola Majdalena. Vyhledávání... Toggle Navigatio Výtvarná výchova Kreativita Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník Lidé kolem nás - Etická výchova 5. ročník Lidé kolem nás - Etická výchova Výchova k občanství 6. ročník Člověk a morálka - Etická výchova 7. ročník Mezilidské vztahy ve spol.-Etická výchova Pokryto předmětem Člověk a jeho svě 5.7.2 Výtvarná výchova 328 5.8 Člověk a zdraví 350 5.8.1 Výchova ke zdraví 351 5.8.2 Tělesná výchova 373 5.9 Člověk a svět práce 411 5.9.1 Pracovní činnosti 413 5.10 Volitelné předměty 437 Charakteristika ŠVP 2. ročník výtvarné umění kolem ná

ŠVP) 4. Příprava na jednotku výtvarné výchovy na ZŠ, ZUŠ a SŠ 5. Východiska výtvarného úkolu (kultura, příroda, umění, vizuální studia atd.) 6. Fáze výtvarného úkolu 7. Orientace na vyučovací proces výtvarné výchovy 8. Motivace výtvarné činnosti 9 Od mnoho dětí jsem slýchávala, že jim výtvarná výchova v životě k ničemu nebude. A právě my, učitelé, máme možnost děti přesvědčit o tom, že pro ně výtvarná výchova může mít smysl. Výtvarnou výchovu beru za stejně hodnotnou jako ostatní předměty a činnosti

ŠVP ZŠ Lipůvk

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k dílu, k sobě samému i k okolí 5.6.2 Výchova k občanství 232 5.7 Umění a kultura 253 5.7.1 Výtvarná výchova 255 5.7.2 Hudební výchova 281 5.7.3 Sborový zpěv 307 5.8 Člověk a zdraví 319 5.8.1 Sportovní hry 320 5.8.2 Rodinná výchova 327 5.8.3 Etická výchova 337 5.8.4 Tělesná výchova 341 5.8.5 Zájmová tělesná výchova 368 5.9 Člověk a svět práce 37

Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. Výtvarná výchova 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie •Kompetence komunikativní •Kompetence sociální a personální •Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně výtvarné materiál Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. ŠVP - Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Velikonoce Kraslice - reliéfní zdobení voskem Jaro Barevné cvičení - tempera, suchý pastel Jarní louka - tempera, pastel, akvare Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Jednak jsou to osnovy vyučovacích předmětů ve ŠVP, dále doporučení školského poradenského zařízení, minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovené v RVP ZV a očekávané výstupy vzdělávacího. Cílem této práce je mimo jiné dokázat, že výtvarná výchova je smysluplný předmět a že učitelé, kteří ji učí, musí být nejen erudovaní odborníci, ale také citliví a otevření lidé. Výtvarná výchova má i v moderním světě, možná dokonce o to více, stále své místo

Search this site. ŠVP GJK Per aspera ad astra! 1. Identifikační údaj Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 4. ŠVP - Základní škola, Hluboké Mašůvky Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Výtvarné vyjádření skutečnosti Malba lidských postav, zvířat, barevná harmonie při dekorativním řešení v materiálu - koláž, mozaik Vycházejí z obecných zásad stanovených RVP ZV a ŠVP. Pro vyučovací předmět Výtvarná výchova jsou konkretizovány v rámci klíčových kompetencí takto: Kompetence k uení: - žákům nabízíme řadu aktivačních metod pro samostatné vytváření souvislostí, poznávání výtvarného umění a architektur Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 3. ŠVP - Základní škola, Hluboké Mašůvky Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Barevný kontrast doplňkových barev, míchání barev, použití barev lomených Morfologickou stavbu přírodnin vystihovat různými technikami ŠVP - 2. stupeň . Člověk a příroda Výtvarná výchova 6. - 9. ročník, charakteristika předmětu; ŠVP - Školní družina ŠVP - Přípravná třída. Dodatek 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu - úprava učiva. Dodatek 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu - integrace.

Pomáháme d ětem vkro čit do života - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora VERZE 09/2007 VZD ĚLÁVACÍ OBLAST : Um ění a kultura VZD ĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova VYU ČOVACÍ P ŘEDM ĚT: 6.18 Výtvarná výchova - 2.stupe ň CHARAKTERISTIKA PŘEDM ĚTU výtvarná výchova 2. ročník Výchovné a vzdělávací strategie •Kompetence k učení •Kompetence k řešení problémů •Kompetence komunikativní •Kompetence sociální a personální •Kompetence občanské •Kompetence pracovní Učivo ŠVP výstupy Kresba, malba, modelování Na základě svých zkušeností tvoří na. Osobně bych všem doporučil pro výchovy zavést slovní hodnocení, i kdyby to mělo znamenat, že ve škole zavedete pro výchovy výjimku z ŠVP (netuším, zda to vůbec jde). Pro ty, kteří přesto výjimku pro slovní hodnocení nedostanou, doporučuji stanovit co možná nejvíce objektivní a měřitelné (učitelem posouditelné.

ZÁŘÍ - Výtvarná výchova | ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Školní vzdělávací program - ZŠ Novolíšeňsk

ŠVP ZV LMP Vzd ělávací oblast:Um ění a kultura Vzd ělávací obor:Výtvarná výchova Předm ět: Výtvarná výchova Výstupy pro 7.-10. ro čník LMP SP Výstupy pro 6.- 9. ro čník LMP NSP Učivo Konkrétní činnosti Pr ůřezová témata Žák by m ěl uplat ňovat základní dovednosti p ř výtvarná výchova v ŠVP 24 2.6.1.1 Konkrétní aplikovatelné oborové cíle ve školní praxi 25 2.7 Integrace průřezových témat v základním vzdělávání 28 3 Usouvztažnění průřezových témat a oþekávaných výstupů výtvarné výchovy RVP ZV 31 3.1 Osobnostní a sociální výchova 3 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího před.. eduklipy do vÝtvarnÉ vÝchovy (ve znakovÉm jazyce) Editor: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph. D. V rámci projektu pracujeme na cyklu vzdělávacích klipů do výtvarné výchovy, jejichž koncepce vychází ze znepokojivé skutečnosti, že pro žáky se sluchovým postižením existuje jen minimum vzdělávacích materiálů

Školní vzdělávací program - Masarykova ZŠ Plze

ŠVP pro ZV Klí č k dalšímu vzd ělávání i k životu Oddíl V.U čební osnovy, kapitola V.7.2 Výtvarná výchova , část V.7.2.II - 2. stupeň Základní škola T.G. Masaryka, Studénka, 2. kv ětna 500, okres Nový Ji čín 3/6 E. Žák 9. ro čníku ve Výtvarné výchov ě v učení s - výtvarná výchova - ekologická výchova - koordinátor ŠVP certifikáty a odborné stáže. Teoretické reflexe hudební výchovy, 2011, roč. 7, č. 2. ISSN 1803-1331. 6 Hudební výchova v ŠVP na gymnáziích v České republice Mgr. Magda Zichová Článek mapuje výuku hudební výchovy na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnáziích v ČR a to ve školách státních a církevních. Cílem bylo zjisti Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G

Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 534. lasakova@zusprerov.cz. Ličman. Tomáš. Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na lesní roh (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na tenor (ŠVP), Hra na bicí nástroje (ŠVP) 581 274 102. licman@zusprerov.cz Hudební výchova. Název ŠVP: Šestileté gymnázium - živé jazyky. Vzdělávací program školy: šestiletý vzdělávací program (KKOV 79-41-K/61) Forma vzdělávání: denní. Délka vzdělávání: 6 let. Týdenní počet hodin za studium: Estetická výchova (hudební a výtvarná) - nižší stupeň 4 (2+2 5.12 Výchova k občanství 5.13 Výtvarná výchova 5.14 Hudební výchova 5.15 Tělesná výchova 5.16 Výchova ke zdraví 5.17 Praktické činnosti 5.18 Volitelné předměty 6. Hodnocení žáků a sebehodnocení škol Výtvarná výchova - inspirační aktivity 1. období (1. - 3. roč.) Pozorování, zkoumání a poznávání blízkých i vzdálených věcí, jevů a činností; tvarů a barev (např. hračky, zařízení školy, stromy; stmívání, růst, rozebírání). Prožívání nových smyslových zážitků - zamýšlení se nad nimi, nad. Vyuovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova pro 1. stupeň ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. . asová dotace: 1. ročník - 1 hodin

Inovovaný ŠVP pre 1

ŠVP, Základní škola Žďár nad Metují, okres Náchod 2.2.2. Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Estetika - hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Prvouk Základní škola, Jičín, Husova 170 506 01 Jičín Telefon: 493 532 405 Mobilní telefon: 731 124 475. IČO: 70886849 web: www.2zsjc.cz email: skola@2zsjc.cz datová schránka: ucdmm5 - výtvarné vyjadřování vztahů ve světě člověka, smyslového vnímání, pocitů a představ - prožitkové aktivity Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA. Psychohygiena. barevné vyjádření hudby. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA. Kulturní diference. ilustrace k českým a cizím pohádká

ČERVEN 2020 | ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25, 360 20 Karlovy Vary +420 353 501 111, skola@gymkvary.euskola@gymkvary.e 1.2.1 Vzdlávací obor výtvarná výchova Výtvarná výchova rozvíjí výtvarný projev kaţdého ţáka. Rozšiřuje ţákův obzor o nové záţitky, umoţňuje mu vyuţívat tradiní i nové vizuálně obrazné prostředky a spojuje vlastní tvorbu s reflexí vlastního proţitku i díla ŠVP ZŠ Výtvarná výchova Organizace školního roku 2014/2015 Klub zábavné logiky a deskových her Čtenářský klub Klub angličtiny Volná místa Výsledky testování žáků 5.tříd Dokumenty ke stažení Distanční výuka Stravován

ŠVP - Gymnázium Ostrava-Zábřeh Strana 13 z 544 2.3.1. Zalenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě výtvarné výchovy. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části se jednak zabývá vymezením daných pojmů, ale také pojetím výtvarné výchovy dle RVP PV, jejich oblasti se zaměřením na výtvarné techniky a postupy. Do popředí vystupují také pojmy areté a techné Tabuľka ŠVP . 1 Hudobná výchova . 1.1 Rytmické činnosti 1.2 Vokálne činnosti 1.3 Inštrumentálne činnosti 1.4 Percepčné činnosti Umenie a kultúra - Výtvarná výchova Vzdelávacie projekty - Výtvarná výchova . Farebné vkladačky Licencia 8. Maľovanky podľa čísla Licencia 8. Farebné obrázky Licencia 8 Estetická výtvarná výchova (EVV) vede žáka k tomu,aby poznal kulturní svět člověka, skrze dějiny výtvarného umění. Učí žáky vnímat umění jako prostředek poznávání a komunikace. Vede každého jednotlivce jako svobodného jedince, který je schopen uplatnit sebe samotného v procesu tvorby.(ŠVP)Důležitou součástí lidské osobnosti je kreativita Výtvarná výchova v současnosti Součástí vzdělávání (viz. charakteristika předmětu) jsou četné projekty, které realizujeme ve spolupráci s ostatními předměty (dějepis, cizí jazyky, český jazyk a literatura, IKT) nebo s organizacemi našeho města či regionu (např. každoroční spolupráce s Charitou - vytváření.

Výtvarná výchova u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá na 1. i 2. stupni v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a umění stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat ŠVP VÝTVARNÁ VÝCHOVA [0,26 MB] Zpět na přehled. Naposledy změněno: 13. 12. 2020 20:41. Rychlé odkazy Z. Výtvarná výchova Učivo: Přesahy do dalších předmětů a průřezová témata Očekávané výstupy RVP: Žák: Očekávané výstupy ŠVP: Žák: Výtvarná výchova rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí n (dále jen ŠVP) předmětové oblasti Výtvarná výchova pro speciální potřeby žák se zrakovým postižením na 1. stupni základní školy, a to jak pro žáky slabozraké, tak pro žáky nevidomé. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do pěti hlavních kapitol · výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku následovně: 1. ročník - 1 hodina týdně 2. ročník - 1 hodina týdn

Obsah ŠVP 1000 1001 1010: Úvodní stránka Obsah Identifikační údaje : 2000: Charakteristika školy : 3000: Výchova kobčanství Výtvarná výchova : 5721: Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň. Český jazyk 6. třída - literární výchova. Český jazyk 7. třída - jazyková výchova. Český jazyk 7. třída - komunikační a slohová výchova. Český jazyk 7. třída - literární výchova. Český jazyk 8. třída - jazyková výchova. Český jazyk 8. třída - komunikační a slohová výchova

Johannes Kepler Grammar School | Gymnázium Jana KepleraŘÍJEN - VÝTVARNÁ VÝCHOVA | ZŠ a MŠ Roztoky u JilemniceFairtradové školy - Instituce

ŠPÚ, ŠVP Výtvarná výchova - príloha ISCED 2, 1. upravená verzia 2 1. Charakteristika predmetu Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) v nižšom sekundárnom vzdelávaní plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúsenost Tělesná výchova s metodikou TVM - 1 - - Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2 Metodika výtvarné výchovy MVV - 1 - - ELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 35 35 33 29 Povinně volitelné předměty - žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (SP /HUP/VYP/POP) ŠVPVýtvarná výchova Organizace školního roku 2014/2015 Klub zábavné logiky a deskových her Čtenářský klub Klub angličtiny Volná místa Výsledky testování žáků 5.tříd Dokumenty ke stažení Distanční výuka Stravován Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte