Home

Aktivní naslouchání parafrázování

Aktivní naslouchání •Aktivní naslouchání zahrnuje nejenom maximální snahu porozumět a pochopit, co nám druhá strana chce sdělit, ale možnost využití určitých technik, které tento cíl mohou pomoci dosáhnout Aktivní naslouchání je nástroj, kdy klientova komunikace je povzbuzována pomocí takových technik, jako je objasňování, parafrázování, reflektování a shrnování. Významem těchto technik je přesvědčit klienta o skutečném zájmu o jeho osobu, jeho potřeby a problémy

Aktivní naslouchání není jen zdvořile předstíraná pozornost, ale citlivé vnímání partnera. Popis techniky Povzbuzování. Aktivní naslouchání pomáha při odhalování pokusů o manipulaci - zkoumáme, jak manipulující reaguje na otázky a zda s námi jedná férově. Použití i při řešení osobních problémů podřízených. Styly naslouchání - efektivní naslouchání založeno na vyváženém využívání všech 4 stylů naslouchání Aktivní naslouchání je základním nástrojem efektivní komunikace. Uplatní se v něm zejména parafrázování (zopakování myšlenky partnera jinými slovy), zrcadlové otázky (pro ujištění se, že rozumíme správně), ale také zainteresované mlení, kdy naslouchání dáváme najevo mimoslovními projevy

• Fáze 1: Aktivní naslouchání: -Parafrázování -Reflektování -Povzbuzování -ílení (Focusing) -Sumarizování -Vhodné kladení otázek (otevřené vs. uzavřené, navozující, povzbuzující otázky apod.) • Fáze 2: Zpochybnění, vhodné otázky, pomoc při stanovování cílů (SMART Techniky aktivního naslouchání Žirafí jazyk V rámci modelu Aktivního naslouchání jsme byli seznámeni s výchozími myšlenkami, širokou škálou uplatnění a základními postupy a zásadami Aktivní naslouchání vyžaduje: Oční kontakt; Vhodnou pozici v postoji těla - zpravidla otevřenou; Projevení pochopení; Parafrázování; Pokládání otevřených otázek; Shrnutí, poděkování a důvěru Pravidla aktivního naslouchání: Ubezpečování partnera o své maximální pozornosti (gesta, postoje, Pravidla aktivního naslouchání při soc. práci a práci v soc. službách ; Činitelé usnadňující a komplikující komunikaci a dorozumění v sociální práci a práci v soc. službách; Dotazování v soc. práci a práci v soc. službách; Prevence konfliktů a neporozumění v sociální práci a práci v sociálních službác

Aktivní naslouchání. Aktivní naslouchání oproti pasivnímu předpokládá mnohem aktivnější roli v rozhovoru. Podstatou je maximální účast obchodníka a jeho snaha: Slyšet a pochopit informace očima klienta. Podpořit bezpečnou atmosféru, aby klient mohl vyjádřit své myšlenky Aktivní poslech: cvičení a příklady. Za normálních okolností jsme zvyklí na aktivní naslouchání druhým a myslíme si, že právě tím, že je někdo přítomen, když nám někdo něco sděluje a když slyšíme, co říkají, nasloucháme jim, jak by měli, a to není ten případ.. 6 Aktivní poslechová cvičen

Aktivní naslouchání vám pomáhá ověřovat, zda jste pochopili, co mluvčí řekl - obsah kódu, a také co tím mínil, což je ještě důležitější. Také dáváte mluvčímu na vědomí, že přijímáte a uznáváte jeho pocity. Dále aktivní naslouchání podněcuje mluvčího, aby zkoumal své pocity a myšlenky aktivnÍ naslouchÁnÍ a nedirektivnÍ pŘÍstup ke klientovi - aplikace v praxi - k5 18. května 2021, od 9:00 hod. Aktivně naslouchat a nedirektivně přistupovat ke klientovi v sociální službě je součástí zákonné povinnosti a vyplývá ze zákona 108/2006 Sb ? aktivní naslouchání jako nástroj poznávání sebe i druhých v profesních a osobních vztazích? praktický nácvik jednotlivých modelů aktivního naslouchání (sumarizace, parafrázování, práce s pauzami v řeči)? aktivní využívání empatie v komunikaci jak v osobním, tak v pracovním životě; empatie jako zdroj. Naslouchání a aktivní naslouchání Manažer potřebuje, aby lidé byli na tom správném místě a dělali ty správné věci ve správný þas. Potřebuje si umět získat lidi. Toho dosáhne tak, když bude ochoten si vyslechnout jejich problémy a starosti a bude umět sdílet s nimi jejich radosti

JOBHUB - Aktivní naslouchán

Naslouchání čtyřma ušima Věcné ucho Vztahové ucho Sebeprojevové ucho Výzvové ucho Komunikační zlozvyky Aktivní naslouchání Fáze aktivního naslouchání Povzbuzování Parafrázování Objasňování, klarifikace Zrcadlení pocitu, empatie Shrnutí, sumarizace Uznání a potvrzování Budování vztahu - raport Techniky. Aktivní naslouchání Technika zpětné vazby; vyjádření vlastního chápání sdělení 1. Parafrázování myšlenky mluvčího 2. Vyjádření pochopení pocitů druhého 3. Kladení otázek. Title: NÁZEV PREZENTACE Author: Jiří Kinský Created Date

Aktivní naslouchání • Povzbuzování, vyjadřování zájmu • Parafrázování myšlenek • Zrcadlení pocitu • Shrnování • Uznání/ocenění DISTANČNÍ TEXT AKADEMIE LEADERSHIPU - NÁVYK Č. 5 Některé ze slajdů o komunikaci jsou archivem materiálů PhDr. Terezy Krčmářové, Ph.D Aktivní naslouchání a parafrázování Jak postupovat, když je rodič v emocích Jak říct nepříjemné zprávy GROW model Popisný jazyk, popisná zpětná vazba Chtěl jsem, aby mi dali hodnotící a popisnou zpětnou vazbu Vytvoření popisné zpětné vazby rodiči žáka Nácvik komunikačních technik, zpětná vazba (aktivní naslouchání, zrcadlení, parafrázování, přerámování, shrnování). Možnost jak odbourat bariéry v komunikaci - PCA přístup. Praktická cvičení Cílová skupina: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pracovník Cena Tento praktický on-line workshop vás seznámí se základy nenásilné komunikace, které si pomocí několika cvičení společně vyzkoušíte. Získané dovednosti jako například aktivní naslouchání, empatická reakce či já-sdělení můžete široce uplatnit ve všech sférách vašeho života * Pro umění vcítit se je velmi podstatné aktivní naslouchání včetně parafrázování. Už tím, že opakujeme, co jsme slyšeli, signalizujeme zájem. * Je možno vyzkoušet i tzv. psychofyzické jednání, díky němuž se herci dokážou vžít do své role - zkuste napodobit beze slov držení těla, gesta, chůzi, mimiku.

Aktivní naslouchání - nácvik činností: rámování, zrcadlení, parafrázování . Hlava - Tělo - Emoce. Mentorský přístup - DUO (důvěra - uvědomění - odpovědnost) Role mentora. Podmínky úspěšného mentoringu - společná diskus Vysílající se chce ujistit, že mu přijímající dobře porozuměl Přijímající se chce ujistit, že dobře porozuměl vysílajícímu Parafrázování Zjišťovací otázka Doplňovací otázka Sugestivní otázka Aktivní naslouchání Aktivní naslouchání Komunikace může být úspěšná pouze tehdy, když přijímající. - 2 - Koordinátor autoevaluace Poradenské dovednosti Zpracovala: Mgr. Kamila Bobysudová Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání, Jeruzalémská 957/12, Praha 1 Vydání druhé, revidované Mají za sebou už několik úspěšných mediací, ale zejména využívají mediační dovednosti tady a teď- aktivní naslouchání, otevřené otázky, zrcadlení, parafrázování... a často už jen tyto komunikační techniky pomáhají tomu, aby se konflikt nedostal do takových rozměrů, že je nutné jej řešit plnou mediací u.

Technika aktivního naslouchání - Stručně - Zdrav

Aktivní naslouchání a vedení dialogu (VŠ

Techniky aktivního naslouchán

Efektivní naslouchání :: INSELECT

Aktivní naslouchání tak lze považovat za užitečný nástroj především z důvodu získání co největšího množství informací i klientovi. Aktivně naslouchat přitom neznamená souhlasit, ale chtít se poctivě dozvědět, co si myslí ten druhý. Whitmore [Whitmore, J. (2009). Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování. aktivní naslou - chání, které klientovi přináší dostatek zpětných vazeb. Pracovník aktivně dopomáhá klientovi, povzbuzuje ho prostřednictvím tech - nik objasňování, parafrázování, reflektování a shrnování. Aktivní naslouchání je charakterizováno následujícími pravidly (Sheafor, Horejsi, 1988): 1 •zrcadlení pocitů, aktivní naslouchání •parafrázování tedy opakování části - celého klientova sdělení vlastními slovy terapeuta obr. 6. Fáze B V této fázi se snažíme o identifikaci problému: •hledání spouštěče krize (poslední kapka AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ V předcházející části jsme se seznámili se základními pravidly rozhovoru. Pro dobrou vzájemnou komunikaci a zjištění potřebných údajů o klientech je však důležité i aktivní naslouchání, které zahrnuje snahu učitele podívat se na problém očima žáka. Naslouchání Základem je aktivní naslouchání, přičemž často jen skutečnost, že uživateli někdo naslouchá, zrcadlí jeho pocity, oceňuje ho, projeví zájem o jeho situaci, je pro něj řešením jeho situace, protože mu pomůže uvědomit si vlastní potenciál, který k řešení problému povede

Aktivní naslouchání v sociální práci a práci v sociálních

respekt, aktivní naslouchání druhému člověku, a prostor pro hledání vlastního řešení nemůže nikdy nic pokazit. V kontextu firemního života koučovací přístup kultivuje celé prostředí a způsob, jak se k sobě lidé vztahují. Naše firma s 20 interními kouči je toho důkazem Aktivní naslouchání Oce ování Zrcadlení pocit $ Parafrázování Shrnování Um ní naslouchat zásady: sebekáze um ní mlþet v novat mluvþímu dostateþnou pozornost udržovat oþní kontakt projevovat zájem klást vyjas ující otázky parafrázovat a shrnovat sd lení mluvþího Um ní nasloucha Konflikt je průvodním jevem života ve společnosti a je dobré vědět, že je normálním a nevyhnutelným. Slovo konflikt pochází z latinského conflictus, což znamená srazit se spolu Principy a klíčové komunikační techniky: aktivní naslouchání, ověřování, parafrázování atd. Komunikace při zadávání úkolů. Srozumitelné zadání - zadej tak, aby spolupracovník věděl, co má dělat. Ověřování pochopení úkolu; Styly zadávání úkolů: přikaž, prodej, konzultuj, spolupracuj, delegu Aktivní naslouchání je důležitou složkou komunikace, tato technika je úzce spojena s verbální komunikací 24 . Hlavní body aktivního naslouchání Udržování očního kontaktu, otevřená pozice těla, používání parafrázování, kladení otevřených a kontrolních otázek, shrnutí.

13 Role mentora • Poskytovatel zpětné vazby • Poradce - dokáže poradit podporovanému s profesním problémem • Pozorovatel - hospituje, sleduje přípravy na hodinu • Model - sám je dobrým příkladem výkonu profese • Rovnoprávný partner - vzájemně se podporují a učí jeden od druhého • Kritický přítel - poskytuje konstruktivní kritik 9. Komunikační dovednosti - aktivní naslouchání, parafrázování, zpětná vazba, techniky vedení rozhovoru, asertivita, ovlivňování, paralingvistické a nonverbální aspekty komunikace; 10. Hodnocení výkonu a kompetencí v reálných a modelových situacích - AC/DC, případová studie, hodnotící pohovory, 360° zpětná. Verbální komunikace - aktivní naslouchání; Technika vysvětlování, technika kladení otázek, technika parafrázování; Pozitivní formulace, formulace orientované na zákazníka; Těžké situace v kontaktu se zákazníkem a jejich profesionální zvládnutí. Zvládnutí nahněvaného zákazníka a jeho emocí, zvládání.

Hodně pomáhá aktivní naslouchání, kdy se snažím zjistit maximum informací od stran a podpořit je, aby se mnou sdílely svůj příběh. Pak používám různé komunikační metody jako parafrázování, zrcadlení toho, co strana říká, nebo neutralizaci, kdy peprné výroky převádím do neutrální podoby • Aktivní naslouchání - základní techniky (parafrázování, sumarizace, reflexe emocí, aktivní podpora rozhovoru) - trénink. • Umění použít otázky překonávající bariéry. • Zvládání kritiky, složitých situací a jednání s lidmi, s nimiž se nedá vyjednávat (aplikace dosavadních tezí, modelová práce ve.

Naslouchání - SkillE

 1. Aktivní naslouchání je způsob, jak zajistit, aby ten, kdo mluví, a ten, kdo naslouchá, opravdu pochopili jeden druhého. jw2019. Tyto problémy se řeší aktivním nasloucháním. WikiMatrix. Aktivním nasloucháním se zvláště účinně zmírňuje osten kritiky. jw2019
 2. budeme trénovat aktivní naslouchání ve verbální i neverbální rovině. tel.: 603 867 707, 776 770 759 e-mail: vzdelavani@jobinovace.cz www.JOBINOVACE.cz IČ O: 682 45 301, č. j. akreditace instituce v systému DVPP: 20856/2011-25 JOB - spolek pro inovace.
 3. 7. Technika rozhovoru a komunikační dovednosti - aktivní naslouchání, empatie, zrcadlení, parafrázování, reflexe, otázky, chyby v posuzování, zápis po rozhovoru, reflexe a sebereflexe Cvičení Jak motivujete klienty? 8. Nácvik vedení rozhovorů - Kritika x zpětná vazba, pochvala x ocenění, cvičení. 9. Diskuse, shrnut
 4. Univerzita Karlova v Praze Rodinná mediace Family mediation (diplomová práce) Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Janošová Ph.D. Autor: Petra Černá, DiS

Setkáváme se s utíkáním od tématu, ‍♀️ ironickým přístupem, různými nesoulady mezi rodiči či prarodiči. Trénovaly jsme aktivní naslouchání, zrcadlení emocí, parafrázování či typy otázek. Zaměřily jsme se také na definici rolí, ve kterých jako poradkyně vystupujeme Specifika komunikace se seniory. Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob). Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč Dílčí téma (výklad obsahový a didaktický/jak se téma má/dá učit): řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Aktivní naslouchání je způsob, jak zajistit, aby ten, kdo mluví, a ten, kdo naslouchá, opravdu pochopili jeden druhého. Active listening is a method of ensuring that speaker and listener truly understand each other. jw2019. Aktivním nasloucháním se zvláště účinně zmírňuje osten kritiky Petra Výtvarová Krausová, Sendraž. 317 likes · 23 talking about this. Pracuji s hlasem, emocemi a konstelacemi. Nabízím osobní konzultace, workshopy a semináře Obor: Sociální služby, péþe o seniory Klíþová slova: osobnostní předpoklady pomáhajícího pracovníka, ageismus, komuni-kaþní dovednosti, obsahová a vztahová rovina komunikace, komunikaþn Naslouchání, jak je dúležité Parafrázování jak je prospéšné o aktivní naslouchání o vyjádiení souhlasu o parafrázování a empatie o pochvala a ocenéní Pñjímaní a podávání kritiky o nejbéžnéjší zlozvyky pti reakci na kritiku o oprávnéná kritik

3 Aktivní naslouchání Naslouchání je věc, o které si lidé často myslí, že ji dobře zvládají. Rozeznáváme 5 typů, které uvádíme se vzestupnou tendencí: ignorace, předstírané naslouchání, selektivní naslouchání, pozorné naslouchání a empatické naslouchání, které můžeme pojmenovat také aktivní naslouchání Naslouchání - vědomé a aktivní naslouchání - je víceméně návyk, který si může osvojit kdokoli. Každodenní trénink nás pak bude posouvat dál, stejně jako když se učíme slovíčka nebo si zlepšujeme kondici při sportu AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Aktivní naslouchání je dovednost vyžadující odstranění špatných komunikačních návyků a osvojení si návyků pozorného vnímání, porozumění, reagovaní, dotazování, dodávání podpory a zpětné vazby. Vzbuzujeme v partnerovi v komunikaci pocit, že se mu rozumíme Jako vše, i tahle metoda se dá používat nesprávně, Gordon dobře popisuje, kdy jde o aktivní naslouchání, a kdy o papouškování či pouhé parafrázování, které mohou druhého spíš provokovat. Příklad metody aktivního naslouchání a více o Thomasu Gordonovi najdete v tomto článku

Aktivní poslechové funkce, cvičení a příklady / Kognitivní

 1. neposkytne mluvčímu zpětnou vazbu, která by svědčila o jeho porozumění. Aktivní naslouchání je charakterizováno slovy: vcítit se, rozpoznat, rozumět, pochopit, snažit se pomoci apod. S účinným nasloucháním je spojeno kladení otázek, zrcadlení (reflexe), sumarizování (shrnování), parafrázování, ale i mlčení
 2. Aktivní poslech vám pomůže pochopit, vyhodnotit a zapamatovat si informace, se kterými někdo mluví. Také metody aktivního naslouchání mohou jednotlivce přimět k odpovědi, nasměrování konverzace správným směrem, zabránění nesprávnému, chybnému porozumění nebo nesprávné interpretaci zpráv přijatých od partnera
 3. Aktivní naslouchání je velmi důležitá dovednost, která vám otvírá pomyslné dveře do světa druhého. Co je aktivní naslouchání? Aktivně naslouchám tehdy, když se skutečně zajímám o druhého. Poslouchám to, čemu dotyčný věří, co říká a i to, co neříká
 4. Aktivní naslouchání a vedení rozhovoru napomáhá jeho flow. Je přirozenější a respondent se v něm cítí příjemně, protože mu věnujete pozornost a snažíte se jej pochopit. Jak již vyplynulo z předchozích vět, aktivní naslouchání je o projevení zájmu o druhou stranu. Napomáhají k tomu postupy, jako jsou

Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat! — Petr Kmoše

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ OTÁZKA PARAFRÁZOVÁNÍ POZITIVNÍ KONOTACE KONTEXTUALIZACE ALTERNATIVNÍ HISTORIE KO-MEDIACE REFLEXIVNÍ TÝM NĚKTERÉ TECHNIKY V MEDIACI Vlastní zpracování . DEFINICE INTERKULTURNÍ MEDIACE Interkulturní mediaci chápeme jako způso Aktivní naslouchání •Nemluvit nadbyten •Empatie •Oní kontakt •Přitakávání a vhodný výraz oblieje •Kladení otázek •Vyvarovat se rušivých gest •Nepřerušovat •Parafrázování. Komunikace v organizaci •Formalizovaná - Neformáln Cílem aktivního naslouchání je získat maximum informací, pochopit sdělované informace a dát odpovídající zpětnou vazbu. Mezi techniky aktivního naslouchání patří parafrázování, zrcadlení, objasňování, shrnování, ocenění a povzbuzování. Vezměme si například tuto situaci Aktivní naslouchání - nácvik činností: rámování, zrcadlení, parafrázování Hlava - Tělo - Emoce Mentorský přístup - DUO (důvěra - uvědomění - odpovědnost Aktivní naslouchání vyžaduje: Oční kontakt . Stejnou rovinu očí . Otevřenou pozici v postoji těla . Pokyvování hlavou . Zvuky souhlasu . Reflexi pocitů . Parafrázování . Pokládání otevřených otázek . Shrnutí, poděkování a důvěru . Pravidla aktivního naslouchání: Hovoříte-li s někým, věnujte mu svou pozornost

Aktivní naslouchání Buďte pozorní Usmívejte se, přikyvujte, udržujte Při parafrázování pouze opakujete to, co někdo jiný řekl, vlastními slovy. Empatie není soucit. Empatie vám pomůže utvářet komunikaci tak, aby vám ostatní lépe porozuměli AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ TEST - Umíš naslouchat? Umění naslouchat = způsob komunikace, ve kterém je zahrnuta posluchačova ochota a snaha dívat se na situaci či problém očima druhého = porozumění tomu, co mluvčí přesně říká, cítí, děl

Aktivní naslouchání se skládá z trpělivého naslouchání, parafrázování, prací s otevřenými otázkami, verbální vyjádření emocí, využívání přestávek v rozhovoru na čtení v neverbálním projevu klienta (mimika, gestikulace či postoj). Překonání krize neznamená zapomenout na to, co se stalo. Neznamená to, že. aktivního naslouchání s důrazem na parafrázování a shrnování; v další části se zaměříme na psaní aktivní naslouchání, poskytování popisné zpětné vazby, stanovování cílů (formulace zakázky) mentorské podpory, vést strukturovaný rozhovor a sdílení dosavadní mentorské praxe v návaznosti na tyto dovednosti Stává se vám, že na sebe s partnerem mluvíte, a přesto máte pocit, že vás partner neslyší? Řekneme vám, jak spolu mluvit tak, abyste se vzájemně slyšeli. Pře.. Komunikační zdatnost, zejména umět naslouchat a pozorovat i neverbální projevy a umět jim dávat adekvátní význam, je podmínkou. Konkrétně se jedná o aktivní naslouchání, empatické poznámky, zrcadlení, parafrázování, reflexi a některé další. O tom všem jsme již v Kapitolách o vedení psali Všechny informace o produktu Kniha Aktivní naslouchání při vyučování Palenčárová, Jana, Šebesta, Karel, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Aktivní naslouchání při vyučování Palenčárová, Jana, Šebesta, Karel

Video: Aktivní Naslouchání a Nedirektivní Přístup Ke Klientovi

Empatie a aktivní naslouchání EduCit

aktivní naslouchání - způsob, při kterém nejen registrujeme, co druhý říká, ale současně jej podporujeme ke sdělování informací, volnému vyjadřování myšlenek, představ, názorů a postojů neverbálními i verbálními prostředky. parafrázování - pracovník převypráví obsah a posune ho do jiného světla. Aktivní naslouchání. Podstatná schopnost manažerů při vyjednávání. Nejpoužívanější techniky aktivního naslouchání, které facilitují konflikty a pomáhají jim předcházet: Povzbuzování. Objasňování. Parafrázování. Zrcadlení pocitu. Shrnutí. Oceněn - dovednosti Uvolnění prostoru, Aktivní naslouchání a Mluvení s úmyslem - dovednosti: Práce s tichem, Zrcadlení a Parafrázování, Svolení, Situování, Dotazování a Vyjasňování - testy - tvorba mentoringového plánu (model CREATE + logický rámec projektu aktivní naslouchání rozhovor, získávání informací o problému, naslouchání. 2. Naslouchání a usměrňování rozhovoru parafrázování (přeformulovávání slov do jiných termínů se zachováním smyslu) Chyby v naslouchání. Při naslouchání je kámen úrazu v předpokládání významu, který ve sdělení nezazněl: jde zejména o tzv. čtení myšlenek, přerušování a skákání do řeči, mimoslovní odmítání

Aktivní naslouchání je pojem, který zařazujeme do mezilidské komunikace. Je to namáha-vá metoda komunikace a vyžaduje soustředění a pozornost. Umožňuje nám získávat informace. - parafrázování - kladení doplňujících otázek:. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Dobré aktivní naslouchání zahrnuje: • Schopnost koncentrovat pozornost. • Parafrázování -otázky. • Nep řerušovat druhého. • Držet se jednoho tématu. • Schopnost pochopit názor a stanovisko partnera. • Schopnost číst mezi řádky, číst a vyhodnocova Mediátor využívá metod aktivního naslouchání, parafrázování, přeformulování atd. Tato nová forma komunikace má zajistit, že konfliktní strany jsou schopny od sebe oddělit osobu a věc, akceptovat rozdílné potřeby a zájmy druhé strany, poznat možná zkreslování skutečnosti • naslouchání versus poslouchání, • aktivní naslouchání a techniky, které aktivní naslouchání podporují, • fáze aktivního naslouchání, postupy a zásady, • objasňování, povzbuzování, parafrázování, • zrcadlení, zpětná vazba, • práce s emocemi - jak rozmluvit druhého

The aktivní poslech je to dovednost, která může být získána a rozvíjena prostřednictvím praxe. Ovšem může být obtížné zvládnout, protože musíte být trpěliví a potřebovat čas, abyste je správně vyvíjeli. Aktivní poslech odkazuje, jak napovídá jeho název poslouchat aktivně a s plným vědomím, Proto aktivní naslouchání neslyší druhou osobu, nýbrž je zcela. Empatie se dává najevo prostřednictvím komunikačních jednotek - aktivní naslouchání, empatické poznámky, zrcadlení, parafrázování, reflexe, zájem vyjadřující otázky. Pro rogersovskou psychoterapii typickou a nejdůležitější komunikační jednotkou je reflexe, protože nejvíce prohlubuje sebeexploraci a explikaci, čili.

Efektivní komunikace pro manažery Knihy Grad

 1. Účastníci si natrénují, jak zvládat komplikované, nepříjemné, ale i zdánlivě banální situace v komunikaci s klienty. Budou si v těchto situacích jistější a naučí se je řešit takovým způsobem, aby byly naplněny klientovi potřeby a klient tak odcházel s pocitem, že pro jeho spokojenost bylo učiněno maximum
 2. Místopřísežně prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma: Intervenní styly pracovníků telefonické krizové intervence vypracovala samostatně po
 3. praktická cvičení - test Umíte naslouchat? poslouchání, naslouchání, fáze aktivního naslouchání, postup a zásady, aktivní naslouchání a jeho techniky, objasňování, povzbuzování, parafrázování, zrcadlení, zpětná vazba, práce s emocemi - jak rozmluvit druhého, jak zvládnout agresi, praktická.
 4. 2 Komunikační techniky 1 aktivní naslouchání-praktické užití 1  3 Komunikační techniky 2 zrcadlení-praktické užití 1  4 Komunikační techniky 3 parafrázování-praktické užití 1  5 Práce s klientem 4-praktické užití 1  6 Práce s klientem 2-praktické užití 1 
 5. Najděte správnou cestu, jak rozvíjet kolegy. 23 Čvn 2020. Každý, kdo pracuje s týmem, musí hledat vhodné cesty a cestičky, jak rozvíjet a posouvat své kolegy. Co pomáhá jednomu, u druhého nemusí vůbec fungovat. Nebo na to zrovna není nálada

Zavádění formativního hodnocení ve škol

Aktivní naslouchání je charakterizováno slovy jako: vcítit se, soucítit, vytušit, rozpoznat, rozumět, pochopit. Mluvčímu je poskytována zpětná vazba. Aktivní naslouchání je také způsob hodnocení a hledání skrytého významu řečeného. Klaďme si proto otázku: Co mi tím chce ten člověk vlastně říct? 12.ASERTIVIT 5 Informace o projektu Metodika individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let byla vytvořena v rámci projektu Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji (zkrácený název Podpora), číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/E1.00004 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financovaného z Evroého.