Home

Kod odpadu 200307

Objemný odpad, katalogové číslo 20 03 07, kategorie odpadu O. Popis vzniku odpadu: Odpad vzniká sběrem, úklidem a vyklízením domů, bytových jednotek a kanceláří. Z odpadu byly vytříděny využitelné, dále recyklované a nebezpečné složky. Jedná se o zbytkový odpad, který je dále nevyužitelný Název. 01. ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE. 02. ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN. 03. ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY. 04 200307 Objemný odpad O - str.6 - Author: core2 Created Date: 1/14/2013 12:54:52 PM. 200307 Objemný odpad O 1 550 Kč/t: Kód odpadu Název odpadu Kat. odpadu Kč/t 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 6 000 Kč/t: Uvedené ceny jsou uvedeny bez poplatku za zvážení 50 Kč a bez DPH 21 %. Platnost ceníku od 1. 2. 2017 Ceník písků a štěrků.

200307 - Objemný odpad 5.4 Specifikace produkovaných odpadů 5.4.1 Skupina 18 01 Odpady z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí. Katalogové číslo - 18 01 01 - Ostré předměty Tato skupina odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci Zpět Zobrazit celý katalog odpadů. kód název kategorie; 200301: Směsný komunální odpad: O: 200302: Odpad z tržiš 200201 Biologicky rozložitelný odpad ZDARMA 200301 Sm ěsný komunální odpad ZDARMA 200307 Objemný odpad ZDARMA 200307 Pneumatiky do 4 ks zdarma, další 30,- K č/ks 2) Firmy a ob čané mimo m ěsto Náchod Kód Odpad Cena 150101 Papírové a lepenkové obaly 2,- K č/kg 150102 Plastové obaly 2,- K č/kg 150107 Sklen ěné obaly ZDARM Metodika pro zařazení konkrétního odpadu do Katalogu odpadů podle druhů. Pokud chceme přiřadit jakožto původce námi vyprodukovaného odpadu tento odpad do Katalogu odpadů podle jeho druhu, postupujeme postupně. Nejdříve jasně určíme odvětví, obor nebo technologický proces, při kterém odpad vzniknul

Převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu kód odpadu 200301, objemného odpadu kód odpadu 200307, směsného stavebního a demoličního odpadu kód odpadu 170904. Kontaktní osoba. Kamila Brožíčková Lepíková . 353151213. k. 2) Směsný komunální odpad - kód odpadu 200301 Objemný odpad - kód odpadu 200307 - velkoobjemové kontejnery, kam lze ukládat: odpad v hodnotě 45 Kč/120 l objemu. a) za hřištěm, provozní doba Úterý 14 - 16 hod, Sobota 10 - 12 hod, b) v Hostěnicích, provozní doba Středa 16 - 17 hod, Neděle 10 - 11 hod. 3) Papír. KATALÓG ODPADOV. 1) Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa. 2) Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín. 3) Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy.

ZOZNAM ODPADOV POVOLENÝCH NA SKLÁDKOVANIE Skládka odpadov Pusté Sady Číslo Názov kategória 010101 odpad z ťažby rudných nerastov O 010102 odpad z ťažby nerudných nerastov O 010306 hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305 O. Laminátové podlahy jsou klasifikovány jako ekologicky neškodný komunální odpad, což znamená, že mohou být likvidovány na skládkách nebo ve spalovnách. Kód odpadu pro výrobce: 170201, kód odpadu pro konečné spotřebitele 200138 (tříděný) nebo 200307 (objemný odpad)

 1. 39. 030105. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04. √. √. √. 40. 030181. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
 2. Kód odpadu Kategorie Název odpadu Fyzikální vlastnosti (konzistence, barva, zápach) Pevný odpad proměnlivého složení, bez zápachu, případně mírný zápach. Různobarevné - dle složení odpadu. Bez nebezpečných látek. Protokol o odběru vzorku Protokol o výsledcích zkoušek.
 3. Kod odpadu: Rodzaj odpadu: 1: 01 01 01: Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 2: 01 01 02: Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali: 3: 01 01 80: Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu: 4: 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie.
 4. Odbiór,i,odzysk,odpadów,o,kodzie,20,03,07,wielkogabarytowych, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, usługi.
 5. Kód odpadu Název odpadu kód jed. Cena bez DPH Poplatek Celkem 20301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace t 810 800 1780 20304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t 810 800 1780 200307 Objemný odpad t 1010 800 2022. Author: Use

Katalog odpadů dle kategori

Druhy odpadu - likvidace odpadu - Sběrné dvory Kat. čísloDruh odpaduKategorie odpadu O - ostatní N - nebezpečný Materiály z otryskávání120117 Materiál z otryskáván Objemný odpad 200307 52,01 47,01 95,09 70,37 79,74 89,58 77,32 80,08 67,63 98,18 66,53 42,49 866,03 Drobný Kód odpadu Názov Množstvo v tonách 200308 drobný stavebný odpad 223,05 200307 objemný odpad 930,96 200138 drevo 460,00 1390,96 . MESTO Senica - porovnanie separácie v.

Kód odpadu Druh odpadu Název odpadu 130205 N Nechlorované minerální převodové, motorové a mazací oleje 150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 150202 N 200307 O Objemný odpad. Title: Kód Author: SRO Termín: od ledna 2019 do prosince 2019. Předmět plnění: - zajištění převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu kód odpadu 200301, objemného odpadu kód odpadu 200307, směsného stavebního a demoličního odpadu kód odpadu 170904. Hodnoticí kritéria: - výše nabídkové ceny bez DPH

NÁZEV AKCE - Převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu v roce 2020, kód odpadu 200301, objemného odpadu kód odpadu 200307, směsného stavebního odpadu kód odpadu 170904. Údaje o účastníkovi. Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby Adresa místa podnikání /sídl Předmět plnění: - převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu kód odpadu 200301, objemného odpadu kód odpadu 200307, směsného stavebního a demoličního odpadu kód odpadu 170904 Hodnoticí kritéria: - výše nabídkových cen bez DP

Ceníky - ceník likvidovaných odpadů, ceník VO

č. 200307 - Objemný odpad Kč 474,90 + 20 % DPH + 500,- poplatek = 1 070,- Na skládku komunálních odpad ů SONO lze po dohod ě ukládat odpady kategorie O, u některých je nutné doložit osv ědčení v návaznosti na hodnocení jejich vyluhovatelnosti (t řída IIa.) 200307: Objemný odpad (O) 2,-200110: Oděvy (O) 3,-080111: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla (N) 13,-080409: Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org.rozpouštědla nebo jiné nebez. látky (N) 13,-080201: Odpadní práškové barvy (O) 7,-120109: Odpadní řezné emulze (N) 4,-080318: Odpadní tiskařský. Kód odpadu Název odpadu Kategorie 150105 Kompozitní obaly O 200101 Papír a lepenka O 200102 Sklo, barevné, čiré O 200139 Plasty O 200201 Biologicky rozložitelný odpad O 200307 Objemný odpad O 200111 Oděvy O 200112 Textilní materiály O 160604 Alkalické baterie O 200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení O. 200203 O jiný biologicky nerozložitelný odpad 200302 O odpad z tržišť 200307 O objemný odpad kód kategorie název odpadu Freko, a.s. IČ 24730653 DIČ CZ 2473 0653 T +420 272 702 860 E freko@freko.cz A Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10-Malešice W www.freko.c Katalog odpadů. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle § 5 a § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech pod katalogová čísla stanovená ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.Katalogové číslo odpadu se skládá ze tří dvojčíslí

W jaki sposób w bdo zarejestrować odpad przywieziony do punktu przez firmę nie posiadającą rejestru a mającą odpad w kodzie 200307 lub inną 20????? W praktyce wygląda to tak, że firma przyjeżdża na wagę, odpady są ważone i wydawany jest kwit wagowy, ale jak ten odpad zarejestrować???Gdy ma odpad w 17 czy 15itp sprawa jest. Kontakt na správce odpadního dvora: 601 360 011 Dle platné obecně závazné vyhlášky města Ivančice O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice je uložení stavebního odpadu (suť) na odp adním dvoře bezúplatně možné pouze v množství maximálně 0,5 m3 (resp. maximálně 300 kg) na číslo popisné (nebo evidenční) a měsíc Sběr a výkup odpadů, IČZ 00213, přijímané odpady: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02. Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny.

200301 O Směsný komunální odpad Kontejner v kóji 200307 O Objemný odpad Kóje 160103 O Pneumatika od osobních aut Kóje 200110 O Oděvy Pytle v kójích. z toho ze Seznamu nebezpečných odpadů budou na sběrném dvoře odebírány tyto odpady: Kód Kat. Druh odpadu 200113 N Rozpouštědla 200133 N Baterie a akumulátory zpětný odběr. 200307 objemný odpad . Sběrný dvůr tříděného odpadu v Provozní řád Strana 8 (celkem 17) 5. Shromažďovací prostředky - kód odpadu, kategorie odpadu a popis jeho vzniku - protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.5 Vyhlášk Kód odpadu Název odpadu kód jed. Cena bez DPH Poplatek Celkem 20301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace t 810 800 1780 20304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování t 810 800 1780 200307 Objemný odpad t 1010 800 2022. Author: Use kód odpadu: objem (max. hmotnost) cena / vývoz: směsný objemný odpad: 200307 200301: 10 m 3 (max. 2,5 t

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z - Katalog odpad

 1. a a kamení obsahující nebezpečné látky N 35 275,037 200201 Biologicky rozložitelný odpad O 31.
 2. 190305 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 O 100 291,344 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 69 724,730 150101 Papírové a lepenkové obaly O 50 479,987 200307 Objemný odpad O 43 387,868 191210 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) O 34 248,27
 3. *) Poprzedzenie kodu odpadu literami ex oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 4. Skupiny katalogu odpadů - podle přílohy vyhl. č. 93/2016 Sb. 01. Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene. 02. Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin. 03. Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku.
 5. Sběrný dvůr Staráme se o odvoz a zpracování odpadu Upozornění: Sběrný dvůr bude 06.07.2021 (Státní svátek) uzavřen. Kontaktní osoba: + 420 778 486 197 pinter.jan@oderskams.cz Provozní řád sběrného dvoru: Před vjezdem do areálu sběrného dvora se občané prokazují průkazem totožnosti. Do sběrného dvora je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb.
 6. Objemný odpad 200307 Nábytek a další objemný odpad // X . Na sběrném dvoře je možné odevzdávat použité výrobky z domácností v režimu zpětného název a kód přineseného odpadu v případě potřeby hmotnost odpadu (u odpadů limitovaných množstvím na os /rok) identifikační údaje fyzické osoby - jméno.

Převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu kód

Kód odpadu Název odpadu (zkrácený) Poplatek Nádoby 150102, 150105 Plasty a obaly Tetrapack zdarma vlastní - SD 200307 Objemný odpad zdarma 12 m3 kontejner - SD Zpětný odběr Elektrospotřebiče (bílá technika, televizory, výpočetní technika, drobné elektrospotřebiče apod.) zdarma 12 m3 kontejner - vlastní, případn množství (např. při dovozu odpadu 200307 Objemný odpad nebo odpadu 200138 Dřevo překračujícím množství 900 kg) bude odpad převzat pouze, pokud bude doložen souhlas města Starého Města k převzetí odpadu. Souhlas k převzetí bude městem Starým Městem vydán po prokázání původu odpadů

:: Služby Brozany s

 1. BDO jest specjalnie utworzonym systemem informatycznym działającym już od 14 grudnia 2012 roku. Wraz ze zmianą przepisów i rozbudową rejestru, od 1 stycznia 2020 roku uruchomiono kolejne moduły systemu - ewidencji oraz sprawozdawczości. Dzięki temu BDO umożliwia nie tylko zarządzanie i gromadzenie danych o odpadach wytarzanych przez dane przedsiębiorstwo, ale również zezwala na.
 2. 200307 O BOO O BOO celkem za kód odpadu celkem za IÖZ/IÖP 200102 0 BOO celkem za kód odpadu celkem za IÖZ/IÖP celkem: 22,335000 . Obec Nemyšl (Ito: PFehled výskytu subjektu 00667064, ltZ/1tP: 3112, Provoz: 3112, zÚJ: Nemyšl 10, Nemyšl, 39143 552747) název subjektu RUMPOLD s.r.o
 3. 200201 Biologicky rozložitelný odpad listí,tráva,větve 0,60 200301 Komunální odpad 1,10 200307 Velkoobjemový odpad nábytek,koberce 1,10 Bohumil RATAJ Potvrzení za uložení odpadu pro občany nelze uplatnit do nákladů. Ceník pro občany na odpad osobně (idividuálně) přivezený na vozíku či v užitkovém vozidl
 4. a a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1 453 467,732 200301 Směsný komunální odpad O 203 979,123 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 164 065,463 170101 Beton O 140 955,18
 5. Kod 1 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 2 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. 01 04 10 01 04 11 01 04 12 01 04 13 01 04 80* 01 04 81 01 04 82* 01 04 83 01 04 84* 01 04 85 01 04 99 01 05 01 05 04 01 05 05* 01 05 06* 01 05 07 01 05 0
 6. skorzystania z . Produkujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków , ekologiczne szamba, separatory tłuszczu i. Ponadto montujemy na terenie całego województwa.

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietni velkoobjemový odpad 200307 10,141 10,915 11,86 16,66 13,62 nebezpečný odpad 150110 130207 150202 160113 200113 200127 0,894 0,809 1,025 0,955 2,356 bioodpad** 200201 30 30 37 37 117 SKO 200301 133,958 149,139 167,007 193,304 143,9 stavební odpad*** 17 0107 170904 17050 Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datum dodávky, identifikaci původce (dodavatele) odpadu. e) potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení. f) obsluha převzatý odpad roztřídí a uloží v souladu s článkem 3. g) evidence odpadů bude archivována nejméně po dobu. 200307 O Objemný odpad kg 3,00 Kč Kód odpadu Kategorie Název odpadu MJ Kč vč. DPH 160103 O Pneumatika bez disku - os.aut.,motocykly ks 30,00 Kč Ceník za likvidaci odpadů od nepodnikatelských subjektů.

Katalóg odpadov ODPADY-PORTAL

200201 O Biologicky rozložitelný odpad 500 200307 O Objemný odpad 500 Nebezpečný odpad kód odpadu kategorie název odpadu 150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 20 150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejovýc Kód odpadu Názov odpadu 170107 zmesi betónu, tehál, škrídiel, obkladového materiálu 200101 papier a lepenka 200102 sklo 200104 obaly z kovu 200105 ob. obs. zvyšky nebez. látok alebo kontam. nebez. lát., prázd. tlak. nád. 200307 zmesový komunálny odpad 200307 objemový odpad. ceník za služby, doprava, přeprava, kamiánová doprava. Zemní práce (Terex, MF860) 600,-- / hod Použití vozidla— LIA

9 sierpnia 2021 (aktualizacja) Katalog odpadów obowiązujący w 2021 roku. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu Sběrný dvůr Mariánské Lázně. provozní areál TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU, s.r.o. U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně. Tel.: +420 725 956 295. Občané s trvalým bydlištěm v okolních obcích se o systému sběru objemných a nebezpečných odpadů z provozu domácností dozví na svém příslušném obecním úřadě Kód odpadu Názov odpadu Množstvo odpadu kg 20 01 01 papier a lepenka 3740 20 01 02 sklo 20970 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 1225 20 01 04 obaly z kovu 1066 20 01 08 biologicky rozložite ľný kuchynský a reštaura čný odpa 200307. CENÍK SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ Kód odpadu Název odpadu Fyzické osoby Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby 030105 Odřezky, dříví, hobliny, křoví - štěpkovatelný odpad zdarma Jiné hydraulické oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Skleněné.

Otázky a odpovědi k podlahám EGGE

 1. Odkaz na video HTML kód pro vaši stránku Šířka: × Výška: Šířka: × Výška
 2. Přejímka odpadů do zařízení podle §15 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. Odpady s obsahem nežádoucích příměsí nad 10% budou přijaty do zařízení jen po dohodě. Ostatní odpad: Kód odpadu Název odpadu Kategorie Cena (Kč/kg) 150101 Papírové a lepenkové obaly O 1,50 150102 Plastové obaly O 1,50 170201 Dřevo O 1,5
 3. - szkło kod odpadu 150107/200102 - bio kod odpadu 200201 - odpady zmieszane kod odpadu 200307. Wywóz nieczystości zgodnie z ustalonym harmonogramem co dwa tygodnie. Możliwość dodatkowego wywozu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywozu odpadów rozsypanych w czasie opróżniania pojemników..
 4. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali . 01 04 08 . Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 . 01 04 09 . Odpadowe piaski i iły . 01 04 10 . Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04.
 5. Kód a druh odpadu. Cena Kč/kg. bez DPH. Cena Kč/kg. s DPH. 160103 Pneumatiky-4,60-5,57: 200101 Papír a lepenka-2,00-2,42: 200102 Sklo-0,75-0,91: 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravove
 6. - szkło kod odpadu 150107/200102 - bio kod odpadu 200201 - odpady zmieszane kod odpadu 200307. Wywóz nieczystości zgodnie z ustalonym harmonogramem co dwa tygodnie. Możliwość dodatkowego wywozu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywozu odpadów rozsypanych w czasie opróżniania pojemników
 7. Odvoz odpadu a sutí Břeclavsko Provádíme odvoz suti, stavebních odpadů a komunálního odpadu na území okresu Břeclav. Pro Břeclav a okolí poskytujeme slevy nebo speciální ceny. Nabízíme kontejnery o objemech 4 m 3 a 10 m 3. Ceny zahrnují přistavení, pronájem kontejneru, odvoz odpadu,

Video: Kody odpadów - Euro-Eko Sp

Ewidencja odpadów - katalog odpadó

 1. Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 149-397464 dell'anno 2021
 2. Kód druhu odpadu dle Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů Katalogu odpadů odpadu Odpady odstraované na skládce S-OO3 O 010101 Odpad z těžby rudných nerostů O 200307 Objemný odpad O 200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené O . Author
 3. KÓD ODPADU. KATEG. ODPADU: ZNAČENÍ ODPADU: POPIS ODPADU: MIN. CENA . KČ/T (CPT : sklad : odběratel) 130508 N Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje. znečistěné odpady z lapolů 200307. O; Objemný odpad. objemný odpad z komunál.odpad
 4. Název odpadu podle Katalogu odpadů kód odpadu kategorie PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY 150101 O PLASTOVÉ OBALY 150102 O/N KOVOVÉ OBALY 150104 O/N KOMPOZITNÍ OBALY 150105 O SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 200301 O OBJEMNÝ ODPAD 200307 O . 4 3. TECHNOLOGIE PROVOZ
 5. Odpad - Želeč - (kód 200307 objemný odpad) - * * - cena odpadů je aktualizována podle ceníku na úložišti. Montážní plošina - doprava. km - 25 Kč (cena bez DPH) Montážní plošina - použití (každá započatá 1/4h práce, čekání) hod. - 400 Kč (100 Kč) (cena bez DPH

K 200307 Objemný odpad OO 2,50 Kč/kg K 200136 Pračky, bojlery, el. sporáky atd. ZO 0 *K 170605 Stavební mater. obsahující azbest NO 2,41 Kč/Kg K těmto cenám se připočítává 15 nebo 21% DPH a platí pro rok 2021 *K 170605 cena včetně DPH Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje fi. LAZCE- GIS spol. s r.o., tel. 379428636, www.lazce. Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií (§ 7 - § 9) § 10 - Zrušovací ustanovení. § 11 - Účinnost. Přílohy. 93. VYHLÁŠKA. ze dne 23. března 2016. o Katalogu odpadů. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších. Kód odpadu Názov odpadu Kateg. odpadu nakladanie spolu v t spolu v t spolu v t spolu v t spolu v t 200301 Zmesový komunálny odpad O D1 1173,26 1158,74 1076 1070 1050 200307 Veľkorozmerný odpad O D1 231,96 254,21 261 265 260 200308 Drobný stavebný odpad O D1 216,48 355,24 430 420 400 2.2.4. Spol SMÉSNY KOMUNÄLN ODPAD 200301 O OBJEMNÝODPAD 200307 O k f' l. I 3. TECHNOLOGIE PROVOZU zaznamená kód druhu odpadu kategorii, zváZenim hmotnost, datum dodávky odpadu a totožnost dodavatele odpadu (iděntifikaCnich údajů původce odpadu). U nebezpečného odpadu l údaje o nebezpečných vlastnostech, poté proved

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 20 03 07

'-1) Komunální odpad se trídí na: a) trídený odpad, kterým je sklo (kód 200102), plast vcetne PET lahví (kód 200139), b) objemný odpad (kód 200307), c) nebezpecné složky komunálního odpadu, d) smesný odpad (kód 200301). I)Yyhláška c. 381/2001 Sb., kterOlff se stanoví Katalog odpadu, seznam nebezpecných odpadu a seznamy. Mamy w decyzji zezwolenie na zbieranie 200307. Czy możemy przyjąć lub przekazać odpady w kodzie ex 200307 ? tak, ex to zawężenie kody odpadu, a w decyzji macie pozwolenie na cały kod Seznam přijímaných vytříděných složek komunálního odpadu na sběrném dvoře (zařazení odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) Kód odpadu Název odpadu Kategorie 130113* Ostatní hydraulické oleje N 130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 150101 Papír a lepenkové obaly

Tvorba odpadu na Slovensku rástla aj v roku 2020, padol nový rekord: 3: Boli sme v závode, kde vracajú PET fľašiam nový život. Ako to funguje? (FOTO) 4: Nové označovanie výrobkov má ľuďom pomôcť správne triediť odpad : 5: Eurofondy na nebezpečný odpad sa míňajú pomaly, za päť rokov sa vyčerpalo 6 % balíka: Ceník ukládání odpadů na skládku Poslední sobota v měsíci uložení odpadu ZDARMA do výše 1 m 3 pro občany Luže a místních částí, kteří mají zaplacen poplatek SKO za aktuální rok (nutno předložit doklad o zaplacení). Seznam druhů odpadů, které lze na skládce uložit . Sběrný dvůr Luže. Kontaktní osoba: Lukáš. 25 200301 O Směsný komunální odpad 18,160000 A00 200301 O Směsný komunální odpad 18,160000 AN3 (Firma) 25561405, CZB00336, Skládka Hraničky, spol. s r.o., skládka, Mutěnice, 26 69611, 586412 27 200307 O Objemný odpad 101,480000 A0 Kód odpadu: Cena za t bez DPH: Cena včetně DPH: Směsné obaly: 150106: 1 425 Kč: 1 724 Kč: Směsný komunální odpad: 200301: 1 425 Kč: 1 724 Kč: Objemný odpad: 200307

Druhy odpadu - likvidace odpadu - Sběrné dvory

Kod odpadu: 200307 Služba ( tovar ) Cena za zneškodnenie Poplatok podra 329/2018 z.z. Hmotnost odpadu: Poèet ( hmotnost ) 0.5600 0.5600 Po¿et obsl. Jednotková cena 40.00000 22.00000 Strana: Zákaznik: Rekapitulácia . Spolu D PH Celkom k úhrade Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132 fax: 0551 676 0433 email:fura@fura.s 200307 Objemný odpad 1400,-Ve výše uvedených cenách je zapoítáno: poplatek za ukládání odpadu dle §107 zákona .541/2020 Sb.,Zákona o odpadech, který iní u odpadů komunálních a ostatních 800,- Kþ za uložení 1t odpadů rekultivační rezerva dle §42 zákona .541/2020 Sb.,Zákona o odpadech,který iní u komunálních odpadů

Kód Druh Název odpadu odpadu - Soběchleb

• nebezpečný odpad - taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Nebezpečnému odpadu sa priradí kód nebezpečnej vlastnosti podľa Prílohy č. 2 vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Kod odpadu: Nazwa odpadu: Cena netto w zł za 1 tonę odpadów: 170102 Gruz ceglany 65,00 170380 Odpadowa papa 215,00 170904 Zmieszane odpady z budowy i remontów 120,00 200202 Gleba i ziemia w tym kamienie 170,00 200307 Odpady wielkogabarytowe 232,00 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 232,0 Kód odpadu 200301 200307 Název odpadu Smësný komunální odpad Objemný odpad b) Objednavatel bude dodržovat provozní Fád Fízené skládky Radim a bude bezpodmíneðnë dbát pokynû pracovníkå skládky c) Provozovatel má právo odmítnout prevzetí odpadu bez finanëních náhrad v pFípadë, Že odpad neodpovídá stanovené. Názov odpadu Kód odpadu mzložka (hmotnosť vytriedenej zložky KO v kg) m Zmesový komunálny odpad 200301 0 229 410 Objemný odpad 200307 0 37 950 170 464 440 174 170 464 440 174 (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t -1 podľa prílohy č. 1, tabuľky č. 1 nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. Položka.

Převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu a

Objemný odpad 200307 zdarma *** *** *ena A: ena pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Dolní Věstonice a fyzické osoby hradící poplatek za odpad v obci Dolní Věstonice (chataři a rekreanti) **ena : : ena pro fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci Dolní Věstonice *** Cena za objem odpadu: Kolečko zahradní 35,- K Názov odpadu Kód odpadu mzložka (hmotnosť vytriedenej zložky KO v kg) m Zmesový komunálny odpad 200301 0 216 290 Objemný odpad 200307 0 43 340 176 140 437 760 176 140 437 760 (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov euro.t -1 podľa prílohy č. 1, tabuľky č. 1 nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. Položka. Centrální sběrný dvůr. Přečíst nahlas. Obec Rapotín má zpracovaný plán odpadového hospodářství na deset let, je tedy platný do roku 2021. Hlavní důvod pro jeho zpracování je naplnění zákona o odpadech. Tento plán je schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje a obec se zavazuje ho naplňovat Seznam přijímaných odpadů: kód název odpadu 150105 Kompozitní obaly (např. obaly od mléka Tetrapack) 160103 Pneumatiky 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků do 300 kg/1 rok 200307 Objemný odpad do 200 kg/1 měsíc Názov odpadu papier a lepenka sklo viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky obaly z kovu vyradené elektr. a elektron. zariad. iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 plasty šatstvo OBEC Menovater mKO Názov odpadu Hmotnost' odpadu (kg) 12489 10490 581 3576 500 18359 5710 125530 31350 208585 4820 213405 z,EMPL 067 7

Převzetí a zneškodnění směsného komunálního odpadu

kód odpadu: názov odpadu: hmotnosť odpadu (v kg) 200301: zmesový konunálny odpad: 67750 200307: objemný odpad Kód Název odpadu Cena bez DPH Rekultiv.rezerva Zákonný poplatek cena/T bez DPH CELKEM 020104. Odpadní plasty 1 018.- 35.- 500.- 1 553.-1 774.- 200307 Objemný odpad 1 058.- 100.- 500.- 1 658.-1901.-Ostatní odpady zde neuvedené, které lze na skládku ukládat:. ( odebírání odpadů pouze po uzavření smlouvy a zaplacení ročního poplatku , potom podle množství a druhu odpadu platba dle platného ceníku ) Nebezpečný odpad : Kód Název 030104 * piliny,hobliny,d řevo obsahující neb.látky 15,- 080111 * odpadní barvy a laky obs.org.rozpoušt ědla 12, Sběrný dvůr odpadů. Kód odpadu: Název odpadu: 150101: Papírové a lepenkové obaly: 150102: Plastové obaly: 150107: Skleněné obaly: 150110 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 200307: Objemný odpad - nábytek, koberce, lina, pračky. ZáFivky ajiný odpad obsahující rtut' (napr. Jedlý olej a tuk Olej a tuk neuvedené pod ëíslem 200125 tašek a keramických výrobkü Rozbité záFivky) Barvy, tiskaFské barvy, lepidla a pryskyFice obsahující nebezpeëné látky Jiná nepoužitelná léëiva Baterie a akumulátory, zarazené pod Eísly 160601, 160602 nebo po

Kód komunálních odpadů začína 20... . Občané jiných obcí, podnikatelé, organizace s vlastním IČ a firmy si veškerý odpad zaplatí. Všem vystavíme daňový doklad o zaplacení. Sazby jsou dle platného ceníku. Ceny jsou bez DPH. Občané mají DPH 15% u komunálních odpadů, u ostatních odpadů 21%, podnikatelé a ostatní 21% Biologicky rozložitelnýodpad 19694 2ZO00ŽŠOŤ Zmesovýkomunálnyodpad 257660 200307 Objemnýodpad 5180 Spoluza: Menovateľ mKO 626944 Kódodpadu Čitateľ: zložka1...n Hmotnosť Názovodpadu odpadu(kg) 200101 Papieralepenka 3018 200102 Sklo 13502 200103 Viacvrstvové kombinovanémateriályna bázelepenky (kompozityna lepenky) 374 200104. Název odpadu Kód odpadu Položka Kč bez DPH Výše DPH Kč vč. DPH Předpokládaný objem odpadu Kč bez DPH Kč vč. DPH Objemný odpad 200307 poplatek za uložení odpadu 1580 t odstranění odpadu celkem za odpad celkem za odpad Stavební odpad - suť 170107 poplatek za uložení odpadu 20 t odstranění odpadu. Fakturuj erne Vám za odvoz a likvidaciu odpadu z V KK (vel'koobj emový kontajner) Kód odpadu: 200307 2.30 Hmotnost' /t/: Likvidacia odpadu Doprava a manipul. Rekapitulácia Jedn. cena 32.0000 75.0000 Po¿. obsluh hmotn. 2.30 1.00 Cena bez DPH 73.60 75.00 Zl'ava PO zrave bez DPH 73.60 75.00 148.60 29.72 11.45 0.00 3.50 0.70 0.00 193.97 DPH 14.7 SD VENDOLÍ. Kód Kategorie Název odpadu 020104 O Odpadní plasty (kromě obalů) 080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 080117 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 080201 O Odpadní práškové barvy 080409 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály. Kód odpadu Hmotnosť odpadu (kg) 200301 73220 200307 5310 200308 1000 200203 3340 200105 80 200127 30 200139 17611 200101 19093 200102 13278 200103 513 200104 1746 200108 0 200121 30 200123 199 200125 58 200133 0 200134 0 200135 730 200136. 889