Home

Kinematika a dynamika

Kinematika - Wikipedi

  1. Kinematika a dynamika (18KAD) letn semestr 2020/2021 p redn a sky: Ing. Stanislav Hra cov, Ph.D. cvi cen : Ing. Petr Zl amal, Ph.D. http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18kad/index_html N apln p redm etu P redm et 18KAD roz si ruje znalosti v oblasti kinematiky a dynamiky tuh eho t elesa a harmo
  2. ci, kartone
  3. Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika. Těleso tvaru koule je ve výšce h nad povrchem urychlováno tíhovým zrychlením g

Kinematika Dynamika Gravitační pole Gravitační zákon Pohyby v homogenním gravitačním poli Pohyby v radiálním gravitačním poli Mechanická práce Mechanická práce Výkon Energi Kinematika hmotného bodu. kinematika - část fyziky, která popisuje pohyb těles (jak se pohybují, ale nezkoumá proč) pro zkoumání pohybu zavádíme hmotný bod= ideální model tělesa, u něhož je zachována hmotnost, ale zanedbány rozměry; těleso můžeme považovat za hmotný bod, když jsou jeho rozměry mnohem menší než prostředí, ve kterém se pohybuje Rotační pohyb - kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π . n / 30 [ s-1] frekvence otáčení n [ min-1] výkon P [ W Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole, dynamika tuhého tělesa, základy pružnosti, mechanika tekutin, mechanické kmitání, mechanické vlnění a akustika). Úvod do studia fyziky (rozdělení fyziky, fyzikální přístupy, skalární a vektorové veličiny, typy.

Kinematika a dynamika mechatronických systémů Zavřít galerii. Zavřít galerii. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou kinematika, dynamika, kmitání s jedním stupněm volnosti, volné a vynucené kmitání, teorie rázu Anotace: Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice lohu, rychlost a zrychlení těles. Královnou mechaniky je dynamika, pomocí níž vyšetříme souvislost mezi pohybem těles a silami a jejich momenty, které na tělesa působí. V předloženém textu se soustředíme na kinematiku a dynamiku tuhého tělesa. Mechanika obecného prostorového pohybu těles je velmi složitá, a prot

Kinematika - vyřešené příklad

  1. Jíra J., Micka M., Puchmajer P.: Kinematika a dynamika v dopravě: příklady. Vyd. ČVUT, 2004. Baťa M., Plachý V., Trávníček F., Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha 1987. Zeman V., Laš V.: Dynamika v příkladech. Vydavatelství ZČU Plzeň, 1997. Engineering Mechanics: Dynamics (5th Edition) by Anthony M. Bedford, Prentice Hall, 2007
  2. Objednávejte knihu Technická mechanika - Kinematika a dynamika v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
  3. Technická mechanika - Kinematika a dynamika - Marian Kučera Technická mechanika - Kinematika a dynamika - Marian Kučera Zavřít galerii. Zavřít galerii. 1/1. Ilustrační fotografie. Technická mechanika - Kinematika a dynamika - Marian Kučera.
  4. Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Kinematika a dynamika v roce 2020 - 2021. Podmínky udělení zápočtu jsou shodné pro všechny zapsané studenty bez ohledu na jejich studijní historii. Vypracování domácích úkolů (celkem 9 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: http://kapradi.fd.cvut
  5. Kinetika a Dynamika. Kinetika a Dynamika. Kinematika a dynamika [K618KD] ČVUT v Praze. Archiv RAR (61.25 MB) 1 0. 17. 10. 2012
  6. Kniha: Kinematika a dynamika mechatronických systémů Autor: Robert Grepl Publikace popisuje základní metody řešení úloh kinematiky a dynamiky prostorových soustav tuhých těles (MBS) s důrazem na aplikaci na počítači

tel.723 617198 /email: jellimetzkyjiri@gmail.com -- razítko,sežloutlejší stářím,dobrý stav, více fotogaleriena rajčet Kinematika je jednou ze tří základních součástí technické mechaniky (Statika, Kinematika, Dynamika). Kinematika je věda o pohybu fyzikálních objektů bez ohledu na působící síly. Studovanými objekty jsou (hmotný) bod, soustava (hmotných) bodů, těleso, soustava těles. Význam kinematiky pro technickou praxi je dvojí Všechny informace o produktu Kniha Kinematika a dynamika v dopravě - Příklady - Jíra, Josef, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Kinematika a dynamika v dopravě - Příklady - Jíra, Josef Video popisuje Základní rozdělení mechaniky na její podkategorie proč tomu tak je a čím se zabývají.Dále zmíněné: Newtonovy zákony a vztažné soustavy.Faceboo..

Kinematika hmotného bodu - fyzika Studijni-svet

Všechny informace o produktu Kniha Technická mechanika - Kinematika a dynamika, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Technická mechanika - Kinematika a dynamika Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).. Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie.. Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo těles), známe-li síly na hmotný bod (těleso nebo tělesa) působící Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles. Těleso je vůči jinému tělesu v klidu, když vzhledem k němu nemění svou polohu Kinematika a dynamika pohybu. Kinematika pohybu . Slovo kinematika pochází z řeckého kineo, což znamená pohyb. Kinematika studuje a popisuje pohyb těles bez ohledu na jeho příčinu, tj. na působící sílu. Kinematická analýza pohybu je metoda, která je založená na záznamu pohybu a jeho vyhodnocení. Při této metodě je.

OPAKOVÁNÍ KINEMATIKA A DYNAMIKA 1.) Vysvětlete pojmy: kinematika, trajektorie, dráha, čas, vztažná soustava, dynamika, Newtonovy pohybové zákony-znění Kinematika a dynamika - - popis, komentáře a veškeré informace o knize. Bohatý táta, chudý táta - Co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy n Objednávejte knihu Kinematika a dynamika v dopravě - Příklady v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie

Pohybové studie byly tradičně rozděleny do dvou kategorií kinematika a dynamika. Kinematika je studium pohybu bez ohledu na síly, které jej způsobují; dynamika je studium pohybů, které jsou výsledkem sil. Který z následujících nejlépe vysvětluje rozdíl mezi dynamikou a. Kinematika. Dynamika. Definice. Studie, která popisuje pohyb bodů, těles (předmětů) a systémů těl (skupin objektů) bez ohledu na příčiny pohybu. Studium sil a točivého momentu a jeho vlivu na pohyb. Oblasti studia používané v roce 2006. Aplikovaná matematika, robotika, strojírenství, robotika, biomechanika a astrofyzik Tuhé těleso - nedeformovatelná soustava hmotných bodů, které mají vůči sobě pevné vzdálenosti.. Tuhé těleso má $ 6 $ stupňů volnosti - $ 3 $ rotační a $ 3 $ translační.. Popis rotace: Zavedeme 2 ortonormální báze: referenční (pevná v prostoru) $ (\vec e_1,\vec e_2,\vec e_3) $ a korotující (pevně spojená s tělesem) $ (\vec e^*_1,\vec e^*_2,\vec e^*_3) $ Variace testu:F - Kinematika a dynamika č.: 3 Maximální dosažitelný počet bodů: 20 Celkový počet otázek: 20 Test je určen pro studenty dálkovéh o studia. Každá otázka v testu je hodnocena právě jedním bodem.V každé otázce je právě jedna správná odpověď. Test obsahuje 20 otázek a na vypracování je čas 40Jminut. A.

Kinematika a dynamika mechatronických systémů — Heureka

Kinematika a dynamika jsou odvětví mechaniky, což je studium sil a pohybu ve fyzice.. Kinematika . Kinematika je studium pohybu částic a těl, aniž by byly brány v úvahu faktory, které způsobují pohyb. Kinematika bere v úvahu veličiny, jako je posun, rychlost, zrychlení. K dalšímu čtení: Co je to kinematika ve fyzic Úvod do mechaniky • Budeme se zabývat klasickou mechanikou. • Studované objekty jsou nadmolekulárníchvelikostía • Pohybují se rychlostmi mnohem menšími než c. • Kinematika se zabývá pouze popisem pohybu a nepátrá po jejich příčinách • Dynamika se zabývá pohybem včetně příčina zachovánímveličin. • Hmotný bodmá nenulovou hmotnost Kinematika a dynamika pohybu hmotného bodu po kružnici 1) KINEMATIKA POHYBU PO KRUŽNICI Nejjednodušší křivočarý pohyb - rychlost je konstantní, směr se neustále mění, rychlost hmotného bodu má v každém bodě trajektorie směr tečny ke kružnici, po níž se pohybuje

| Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu bodu po kružnici | Strana 3 | Odkaz: https://studijni-svet.cz/kinematika-a-dynamika-rovnomerneho-pohybu-bodu-po-kruznici Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnic KINEMATIKA A DYNAMIKA TUHHO TLESA. Studijn text pro eitele FO a ostatn zjemce o fyziku. Bohumil Vybral. Obsah. vod 3. 1 Kinematika tuhho tlesa 41.1 Poloha tuhho tlesa. KINEMATIKA-popisvprostoru a čase bez uvažování příčin pohybu a jeho změn MECHANIKA DYNAMIKA - studium příčin pohybu a jeho změn STATIKA - zvláštní část mechaniky, pohyb nenastává Hmotný bod je těleso nenulové hmotnosti, jehož geometrické rozměry jsou zanedbatelně malé. Vztažný systé

Kniha: Kinematika a dynamika v dopravěAutor: Josef JíraPodtitul: Příklady. Skriptum je určeno studentům bakalářského a inženýrského programu na Fakultě dopravní ČVUT, předměty Kinematika a dynamika a Mechanika 2. (příklady) 226 Kč. Kniha teď bohužel není dostupná. »hlídat dostupnost Kupte knihu Technická mechanika - Kinematika a dynamika od Marian Kučera na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Kinematika a dynamika Fyzika. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více. Dynamika 1. Brankář chytil míč letící rychlostí 25m/s a zastavil jeho pohyb za dobu 0,1s. Jak velkou silou působil při tom na míč, považujeme-li zastavení míče za pohyb rovnoměrně zpomalený? Hmotnost míče je 400 gramů. ( Brankář působil silou 100 N.) 2. Vlak o hmotnosti 200 t jede po vodorovné trati rychlostí 72 km/h. Ja

Kinematika a dynamik

1_kinematika a dynamika těles. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka obecně popisuje kinematiku a dynamiku těles, dle mého názoru dostačující maturitní odpověď. Obsa ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů. Školení ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů je zaměřeno na dynamiku tuhých těles. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical.. Oblast: FEA Doba trvání: 1 den Požadavky: Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací.

Porovnání cen produktu Kinematika a dynamika v dopravě - Příklady s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi Předmluva Skriptum Kinematika a dynamika mec ha tronickýc h sys-témů O je určeno především studentům stejnoj me nné ho před- mětu specializace Mec ha tronika na Ús tavu mec hanik y těles, mec hatronik y a biomec hanik y FSI v Brně, dále také st u Skriptum je určeno studentům bakalářského a inženýrského programu na Fakultě dopravní ČVUT, předměty Kinematika a dynamika a Mechanika 2. Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím

1 Kinematika Tato vdní disciplina popisuje a zkoumá pohyb hmotných tles, aniž ji zajímají píiny tohoto pohybu. Pojem hmotného bodu Název hmotný bod (bodové tleso) používáme pro modelový hmotný objekt (o hmotnosti m), jehož rozmry (objem) jsou zanedbateln malé, matematicky nekonen malé EOBCHOD2- CVUT - Jíra: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady. Modely, řešení a vyztužování typických železobetonových konstrukcí pozemních staveb včetně jejich poruchových oblastí - konzoly, ozuby nosníků a desek, otvory v nosnících, rámové rohy a další. Využití příhradové analogie je ukázáno na. Kinematika a dynamika mechatronických systémů, Publikace popisuje základní metody řešení úloh kinematiky a dynamiky prostorových soustav tuhých těles MBS s důrazem na aplikaci na počítači. Teoretický výkla

Zrychlení hmotného bodu - zrychlení hmotného bodu

Dynamika. 1. Jak velkou silou působí člověk s hmotností 75 kg na podlahu kabiny výtahu, když. F 1 = 75 kg.10 m.s -2 = 750 kgms -2 = 750 N. Působící síly jsou F 1 = 750 N, F 2 = 900 N, F 3 = 600 N . 2 Kupte knihu Kinematika a dynamika v dopravě od Josef Jíra na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Název Kinematika a inverzní dynamika vybraného typu golfového švihu Cíle práce Vztah mezi fázemi golfového Š\ihu a přenosem hmotnosti v reálném provedení a ve srovnání s teorií golfového švihu. Metoda Teoretická část byla zpracována rešeršní metodou prostudováním odborné literatury Pokračovat Co to pro vás znamená? O nic nepřicházíte! Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.c

Úvod + kinematika Dynamika Mechanická práce a energie Gravitace Mechanika kapalin a plynů Mechanické kmitání, vlnění a zvuk Molekulová fyzika a termodynamika I Molekulová fyzika a termodynamika I Kapitola Dynamika. 2021/08/16 09:34:54. Nauč se s námi víc. Využij 50% bonus na e-learningové kurzy. Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu. Kurzy IT profesí Kurzy programování -80% Kurzy designu Kurzy e-commerce Přihlásit se Registrovat. Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service; Dynamika m se zabv dynamika Zatmco kinematika pojedn Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme. Akou rýchlosťou sa lopta pohybuje vo vodorovnom smere? Aká sila pôsobí na loptu? (dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty.. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d\'Alembertův princip. Zákony o změně. 3. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Rotační pohyb tělesa - kinematika. 6. Rotační pohyb tělesa - dynamika. Geometrie hmot. 7

Pasivní kolenní motodlaha v traumatologii - kinematika a dynamika Knee Passive Motion Splint in Traumatology - Kinematics and Dynamics. Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou pasivní kolenní motodlahy. V teoretické části jsou popsány různé druhy motodlah a jejich použití. Praktická část se zabývá kolenní motodlahou. Detail předmětu. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. FSI-RKD Ak. rok: 2018/2019 Ak. rok: 2018/201 U rotace se potkáváme s novou veličinou - momentem setrvačnosti. Co tato veličina znamená, jak se počítá, jak souvisí s Newtonovým pohybovým zákonem a Steinerovou větou si projedeme ve 2 videích Dynamika môže byť: . všeobecne: sila, spravidla zameraná na nejakú zmenu v čase, hybnosť, živosť; vo fyzike: odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom telies a hmotných prostredí, pozri dynamika (fyzika); v literatúre: štylistická živosť, rušnosť, prudký dejový spád a podobn

PPT - Rotační pohyb – kinematika a dynamika PowerPoint

FD Předmět - Kinematika a dynamika ČVUT v Praze Fakulta

2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. Zákony o změně. 3. Pohyb bodu po křivočaré trajektorii. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Pohyb tělesa - typy pohybů. Posuvný pohyb tělesa - kinematika a dynamika. Rotační pohyb tělesa - kinematika. 6. Rotační pohyb tělesa - dynamika. Geometrie hmot. 7 Kinematika a dynamika hmotných bodů a pevných těles, gravitační pole . 1. Grafickým znázorněním závislosti velikosti rychlosti na čase v pravoúhlých souřadnicích je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného: a) přímka, jejích směrnice je větší než nula b) přímka rovnoběžná s vodorovnou osou c) parabola d Video o ÚSMH . Vyhledej na web

Anotace. Anammox (anaerobic ammonium oxidation) bakterie, které byly objeveny poměrně nedávno, hrají významnou roli v globálním cyklu dusíku, díky svému ojedinělému metabolismu konverze amonného kationtu (NH 4 +) a dusitanu (NO 2-) na dusík.Tímto způsobem je v zónách s limitací na kyslík produkováno až 50 % oceánského dusíku dynamika kinematika dynamika jen pohyb pohyb a síly Zabývá-li se dynamika vztahem mezi pohybem a silami, pak je účelné zkoumat nejprve samotné zákonitosti pohybu a teprve pak se ptát na závislost na silách Kinematika a dynamika jou dvě větve klaick Obsah: Klíčový rozdíl: Kinematika vám dává hodnoty změny objektů, zatímco dynamika poskytne odůvodnění za změnou objektů. Kinematika a dynamika jsou dvě větve klasické mechaniky, která se zabývá pohybem částic. Tyto dvě odvětví hrají důležitou roli v oblasti robotiky a.

Technická mechanika - Kinematika a dynamika - Marian

Author: Eva Součková Created Date: 09/06/2007 07:21:08 Title: Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici Last modified b Start studying Kinematika a dynamika HB - vzorečky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kinematika = obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Opakem je dynamika, která se zabývá příčinami a nezkoumá samotný pohyb. Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry. Kinematika a dynamika hmotného bodu DObrý den, nevím si rady s těmito příklady. 1) Projektil o hmotnosti 20 g vystřelený rychlostí 800 m/s se zaryje 10 cm hluboko do zdiva

18KAD — mec

Kinematika . Tíha -% Dynamika . Zavřít. Řešené příklady. Brzdná dráha auta. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 13 min . Auto má rychlost \(72km/h\) a začne brzdit tak, že za \(20s\) zastaví. Jakou dráhu urazí do zastavení Kinematika a dynamika - šikmý vrh. Analyzujte daný pohyb, určte hybnosť lopty a jej zmenu v čase. Akou silou pôsobí noha na loptu v čase kopu? (dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,421 kg, frekvencia snímok: 120 fps) zdroj: odkop.avi. Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty. Aká sila pôsobí na loptu pri kope. Kinematika aj dynamika sa zaoberá pohybom telies. Kinematika pohyb opisuje, dynamika skúma aj príčiny pohybu. Pohyb častíc sa deje všade. Pohyby podľa tvaru trajektórie môžeme deliť na: rovnomerne a nerovnomerne priamočiare rovnomerne a nerovnomerne krivočiare rovnomerné a nerovnomerné.

54. Úvod do teorie relativity Kinematika (13) 55. Úvod do teorie relativity Dynamika (24) 56. Elektronový obal (36) 57. Atomové jádro a elementární částice (65) 58. Sférická astronomie (18) 59. Sluneční soustava (48) 60. Astronomie (23 technická mechanika na Technické fakultě ČZU v Praz 1.3. Dynamika V kapitole 1.2 Kinematika jsme se zabývali popisem pohybu t ěles, aniž bychom se zajímali o to pro č k pohybu dochází. O p říčin ě pohybu pojednává část mechaniky zvaná dynamika. 1.3.1. Síly 1. Definovat základní veli činy: hmotnost, síla, moment síly, hybnost, v četn ě jednotek SI. 2 Kinematika: Úvod -% Kinematika . Návaznosti. Úlohy o pohybu -% Číselné obory a základní znalosti . Závislost rychlosti a dráhy na čase -% Kinematika . Síly -% Dynamika . Zobrazit více návazností Návaznosti ×. Úlohy o pohybu.

Mechanika 2,Kinematika,stará učebnice technická - Třebíč

Materiály k předmětu Kinematika a dynamika [K618KD

Kinematika a dynamika. Po oboznámení so základnými pojmami kinematiky - pohybom rovnomerným a rovnomerne zrýchleným - sa venujeme vysvetleniu aj praktických dôsledkov Newtonových zákonov. Na príkladoch z bežného života si ukážeme rozdiel medzi pohybom rovnomerným a nerovnomerným a tiež spôsoby určovania rýchlosti školy je kinematika obsažena v kapitole Pohyb t ělesa, která je rozd ělena do osmi podkapitol včetn ě úloh na záv ěr, a dynamika v kapitolách Síla, Skládání sil, Posuvné ú činky síly, Pohybové zákony, Otá čivé ú činky síly, Deforma ční ú činky síly a T ření, které jsou tak Kupte nebo prodejte knihu Kinematika a dynamika mechatronických systémů v online antikvariátu TrhKnih.c Fyzikální veličiny a jejich měření Kinematika Dynamika Vhodné pro stupeň: 2. stupeň ZŠ Střední škol Kinematika kmitavého pohybu. Kinematický popis kmitavého pohybu spočívá ve vyjádření okamžité polohy kmitajícího tělesa (jeho těžiště) jako funkce času. Popis provedeme z hlediska vztažné soustavy zvolené tak, že těleso kmitá ve směru osy y a vztažnému bodu O soustavy odpovídá rovnovážná poloha oscilátoru.

Kniha: Kinematika a dynamika mechatronických systémů

Kinematika: 1. Trajektorie × dráha. 2. Co je to zrychlení? + základní vztah. 3. Výpočet rychlosti a dráhy u rovnoměrně zrychleného pohybu. 4. Výpočet rychlosti a dráhy u volného pádu. Dynamika: 1. 1. Newtonův pohybový zákon (zákon setrvačnosti) 2. 2. Newtonův pohybový zákon (zákon síly) 3. 3. Newtonův pohybový zákon. Písemná část zkoušky - oblasti: 1. Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole. 2. Harmonické kmity, soustava hmotných bodů, tuhé těleso Elektromagnetické kmitání a vlnění: kinematika a dynamika kmitavého pohybu, energetika kmitavého pohybu, elektromagnetický oscilátor. Kmitavý pohyb, amplituda, okamžitá výchylka, frekvence, úhlová frekvence, perioda, zrychlení kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram kmitavého pohybu, složené kmitání. 01 kinematika hmotného bodu 02 dynamika hmotného bodu 03 práce výkon energie 04 mechanika tuhého tělesa 05 mechanika kapalin a plynů 06 gravitační pole a pohyb v něm 07 molekulová fyzika termika - teplo 08 struktura a vlastnosti plynu 09 struktura a vlastnosti pevných látek 10 struktura a vlastnosti kapalin 11 skupenské změny 12.

DCGI :: Multimédia a počítačová animaceJan Zavřel | Odbor mechaniky a mechatronikyDynamika – vyřešené příklady

V předmětu Dynamika zúročí studenti svoje znalosti z předmětů Statika a Kinematika, protože řada principů, metod a postupů je ve všech těchto předmětech shodná nebo podobná. Dynamika je také královstvím matematiky Kinematika a dynamika prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů; Diagnostiku vibrací strojů; Vyvažování strojů a mechanismů; Vibrační techniku. Kontaktní osoba: Ing. Robert Theiner, Ph.D. - vedoucí Ústavu letadlové techniky Robert.Theiner@fs.cvut.cz; tel. +420 224 357 42 Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles. Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry - nahrazujeme jím těleso, pokud jeho rozměry jsou zanedbatelné vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu, hmotný bod se umísťuje do těžiště tělesa, má. 1. Kinematika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity 2. Dynamika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity 3. Kinematika a dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa 4. Mechanika tekutin (kapaliny a plyny) 5. Písemka (Mechanika) 6. Gravitační a elektrostatické pole 7. Ustálený elektrický proud 8