Home

Fylogeneze orgánových soustav

Fylogeneze orgánových soustav - Biomach, výpisky z biologi

Fylogeneze orgánových soustav Vývoj orgánových soustav v kontextu vývoje jednotlivých taxonů. Homologní orgány = stejný původ, ale různé funkce (plakoidní šupiny, zuby člověka) Analogické orgány =.. - fylogeneze orgánových soustav - opakování vybraných témat dle zájmu studentů Návrhy laboratorních prací (dle výběru studentů): Stavba a funkce prokaryotické a eukaryotické buňky (bakterie. zubního plaku, stavba a funkce živočišné a rostlinné buňky, biomembrány, plazmolýza) 2 fylogeneze orgánových soustav. Apomorfní znaky lebečnatých obratlovců a sliznatek • aktivní pohyb, intenzívní metabolismus • podélná polarizace (hlava, trup, ocas), vnitřní metamerie (Hox-geny) • multiplikace shluků Hox genů (Hox= homeotický box)-nejčastěji 2x duplikace

Fylogeneze oběhové soustavy - Biomach, výpisky z biologi

Systém živočichů a fylogeneze orgánových soustav. Vypracovala: Mgr. Foberová Lenka. Nervová soustava. 1. Difúzní (rozptýlená) nervová soustava (žahavci)2. Provazcovit Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. cévní soustava chybí, výměna živin a plynů zajišťována difuzí - probíhá v cytoplazmě, která slouží jako médium. FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY Fce: - rozvod (hormonů, živin, plynů, odpadních látek Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočichů. V souvislosti s fylogenetickým vývojem, dochází k morfologickému a funkčnímu zdokonalování jednotlivých soustav, které zvyšují svoji účinnost. Tělní pokryv: Funkce: ochrana před škodlivými vlivy prostředí a látková výměna (doplňkové kožní dýchání, potní.

NERVOVÁ SOUSTAVA - FYLOGENEZE Subject: Biologie Author: Věra Pavlátová Keywords: VP Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785 Embryonální původ orgánových soustav a tělních dutin. 21 Členění coelomu (až 3 části): Přední (menší) část coelomu je oddělena od zbytku coelomu příčným septem - pericardium (osrdečník) + dutina břišní (Anamnia). Evoluce, fylogeneze a systém obratlovc Fylogeneze orgánových soustav obratlovců Fylogeneze orgánových soustav obratlovců Tělní pokryv obratlovců - fylogeneze - kůže všech obratlovců je tvořena z vícevrstevné pokožky, škáry a podkožního vaziva třída: Kruhoústí - kůže holá s mnoha žláznatými buňkami vylučujícími sliz třída: Pancířnatci (vymřelá. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - FYLOGENEZE Subject: Biologie Author: Věra Pavlátová Keywords: VP Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785

Tématický celek: Fylogeneze orgánových soustav Anotace: Přehled vývoje trávicí soustavy u jednotlivých kmenů živočichů. Datum: 5.10.2013. Fylogeneze trávicí soustavy trávení - proces rozkladu potravy, metabolické procesy trávicí soustava vyvinuta u většiny živočichů × endoparaziti Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Fylogeneze oběhové soustavy. Fylogeneze trávicí soustavy. Fylogeneze vylučovací soustavy. Fylogeneze nervové soustavy. Diblastica. Schizocoelia. Pseudocoeli Fylogeneze orgánových soustav, ontogeneze Taxonomie rostlin a živočichů, rostlinná buňka a pletiva, Základy ekologie a evoluce, historie objevů a slavné osobnosti věd RISKUJ [1] [13] FYLOGENEZE SOUSTAV A Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uveden

VY_32_INOVACE_1101 - Fylogeneze orgánových soustav; VY_32_INOVACE_110101_Nervová soustava.ppt: VY_32_INOVACE_110101_Nervová soustava_anotace.do Fylogeneze orgánových soustav obratlovců - na začátku ontogeneze kostra vždy chrupavčitá → nahrazena kostí - podle ontogenetického původu rozlišujeme: dermální skelet - vzniká osifikací vaziva ve škáře, takto vznikají krycí kosti (krycí kosti lebk LITERATURA - Obecná biologie. Zajímavé povídání o evoluci, životě a tak vůbec. Skvěle zpracovaný příspěvek o včelích tancích a jejich postupném vývoji a mezistupních (s. 87n)! Život a jeho poznání, obecné základy biologie živých soustav, biologie buňky, viry, prokaryota, eukaryota, molekulární a buněčné aspekty. Fylogeneze orgánových soustav - Biomach, výpisky z biologi . hmotnosti těla v průběhu ontogeneze vykazuje výsledná přímka často jeden či více zlomů. Proč k těmto zlomům (a tedy snížení intenzity metabolismu) dochází, není metabolismu u živočichů mění zejména v průběhu ontogeneze a jaké hlavní faktory. Sekretariát 379 414 211. Ředitelka školy 379 725 464. Školní jídelna 379 414 22

Fylogeneze cévní soustavy - maturitní otázka z biologie

6/ Fylogeneze orgánových soustav živočichů a člověka Opěrné soustavy ve fylogenezi živočichů. Pojivové tkáně, stavba kosti obratlovců. Vývoj kostry obratlovců a specifické znaky na kostře člověka. Pohybové soustavy ve fylogenezi živočichů. Pohyb prvoků, svalové tkáně živočichů. Princip svalového stahu - ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav - další téma dle zájmu studentů. Repetitorium biologie -4. ročník - opakování k maturitní zkoušce - příprava na přijímací zkoušky na VŠ - příprava na studium na V tvarů) a evoluce orgánových soustav živočichů (Animalia) s důrazem na (nás) strunatce a obratlovce • Nečekejte, že uslyšíte vše! tělní plány, vztah ontogeneze-fylogeneze, disparita. o 2: Vývojová morfologie a larvy: důležitost ontogenetických znaků pr

Opakování - Fylogeneze soustav B - Riskuj. Jedná se o prezentaci vhodnou k fixaci učiva - žák se formou soutěže věnuje opakování vývoje (fylogeneze) základních orgánových soustav živočichů. Mgr. Věra Pavlátová, publikováno 15.2.2016 8:44, zhlédnuto 1156×, hodnocení • vysv tlí funkce jednotlivých orgánových soustav živoþichů • objasní zákonitosti fylogeneze jednotlivých orgánových soustav živoþichů FYLOGENEZE ORGÁNOVÝCH SOUSTAV Základy embryologie; orgánové soustavy: trávicí, ob hová, vyluþovací, dýchací, nervová, pohlavní, krycí a op rná; pitvy živoþich fylogeneze orgánových soustav, etologie). Seminář z dějepisu Náplní semináře ve 3. ročníku jsou české nejnovější dějiny od konce 2. světové války do 90. let 20. století. Dvouhodinová dotace umožňuje pomalejší tempo výuky s důrazem na detailnějš

Opakování - Fylogeneze soustav B - Riskuj. Jedná se o prezentaci vhodnou k fixaci učiva - žák se formou soutěže věnuje opakování vývoje (fylogeneze) základních orgánových soustav živočichů. Mgr. Věra Pavlátová, publikováno 15.2.2016 8:44, zhlédnuto 1153×, hodnocení původu a vývoji člověka, na studium fylogeneze orgánových soustav, problematiku geneticky modifikovaných potravin a seznamuje studenty s některými novými metodami a aktuálními výsledky výzkumů v biologii. Cílem semináře je příprava na maturitn Ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav živočichů Oplození a rýhování vajíčka, organogeneze živočichů, fylogenetický vývoj jednotlivých tělních soustav živočichů. 19. Pohybová soustava člověka Stavba a funkce kosterní a svalové soustavy člověka. 20. Oběhová soustava člověk • vysv tlí funkce jednotlivých orgánových soustav živoþichů • objasní zákonitosti fylogeneze jednotlivých orgánových soustav živoþichů FYLOGENEZE ORGÁNOVÝCH SOUSTAV Základy embryologie; orgánové soustavy: trávicí, obhová, vyluovací, dýchací, nervová, pohlavní, krycí a oprná; pitvy živoþich

Fylogeneze - předchůdci rodu Homo, hominizace, sapientace, rod Homo - zástupci, charakteristika druhů, naleziště osídlení na našem území; atavismy, rudimenty. Ontogeneze - oplození, embryonální a postembryonální vývoj, fáze lidského života. Evoluce člověka. Evoluce = vývo Fylogeneze orgánových soustav 2. Virologie a bakteriologie - rozšíření, prohloubení 3. Botanika- cytologie, histologie, organologie, fyziologie a systém 4. Zoologie- systém Seminář a cvičení z chemie Vyučující: Skupinová Obsahem je seminář zaměřen na doplnění učiva analytické a fyzikální chemie, pomůž

orgánových soustav využívá znalostí pro pochopení procesů odehrávajících se ve vlastním těle fylogeneze lovka původ a vývoj člověka lidská plemena stavba a funkce lidského tla tkán bezpeþný ţivotní styl orgánové soustavy opěrná a pohybová soustava: soustava kostern

kontinuita Života, fylogeneze clovÉka vÝvoj, stavba a funkce orgÁnij a orgÁnovÝch soustav clovÉka - soustava opÉrnÁ a pohybovÁ, soustava cÉvnÍ, trÁvÍcÍ, dÝchacÍ, vylucovací vÝvoj, stavba a funkce orgÁnÚ a orgÁnovÝch soustav clovÉka - soustavy nÍdÍcÍ, soustava smyslovÁ, rozmnoŽovac Ve druhém roce se věnuje oblasti fylogeneze orgánových soustav u živočichů, genetice a ekologii. Ostatní obory biologie jsou zařazeny do jednoletého volitelného předmětu Anatomie a fyziologie člověka. Volitelný předmět rozšiřuje znalosti z povinného předmětu Biologie a věnuje se tématům nad rámec probranéh fylogeneze orgánových soustav další orgánové soustavy člověka ontogeneze a fylogeneze člověka ekologie - ekologické pojmy - abiotické a biotické podmínky evoluční biologie - vznik života - evoluční teorie EV - význam obratlovců v přírodě, ochrana ohrožených druh

Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočich . Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 744 s. ISBN 80-042-2815-1 Souhrn bezobratlých II. Author: Gymnázium Created Date: 7/22/2013 1:19:34 PM Oběhová soustava zivocichu. pokud oběhová soustava chybí, její funkci zajišťuje voda (živiny a kyslík získávány z vody, která vyplňuje tělo) - např. Porifera gastrovaskulární soustava (Cnidaria, Platyhelminthes) slouží k trávení a resorpci potravy a zároveň i k rozvodu živin - spojuje funkce trávicí a cévní soustav Oběhová soustava rostlin a živočichů.

Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočich

Volitelná biologie - Gymnázium Dr.J.Pekař Fylogeneze orgánových soustav živočichů včetně člověka Opěrná soustava,svalová soustava, dýchací soustava, cévní soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava a kůže, nervová soustava, pohlavní soustava (možno zařadit) Fyziologie rostli Fylogeneze orgánových soustav; Biologie živočichů; Biologie člověka; Biologie rostlin; Zoologie; Dějepis. Umělecká díla o sobě a o době; Umění v dějinách od baroka po romantismus; Umění v dějinách od romantismu po současnost; Fyzika. Fyzikální veličiny a jejich měření; Mechanika; Fyzikální testy; Chemie. Fylogeneze orgánových soustav Rozmnožování organismů Genetika Základy biochemie Vybrané kapitoly z biologie (na základě výběru žáků) Exkurze a besedy Předpokládaný vyučující: Smyčková, Nedvědová, Kadlecov orgánových soustav objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoj živočichů pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů)významné živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky vývoj posoudí význa

Vývoj orgánových soustav — fylogeneze orgánových sousta

***Exprese genu (videa) - Biomach, výpisky z biologi

 1. orgánů a orgánových soustav, soustavy dýchací, oběhové, trávící, vylučovycí a nervové. Klíčová slova dýchání, tělní oběh, vylučování, smysly. I n v e s t i c e d o Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo Nervová soustava - fylogeneze
 2. objasní pojem fylogeneze, zná její význam zná funkci jednotlivých orgánových soustav a jejich význam pro tlo živoichů porovná rozdíly ve stavb orgánových soustav u bezobratlých i obratlovců Fylogeneze a její význam Fylogeneze tělního pokryvu Fylogeneze opěrné soustav
 3. jednotlivých orgánových soustav a upozornit na účinek pohybové aktivity u vybraných systémů. Podrobně jsou zpracovány základy cytologie, neboť buňka je základním článkem každého živého organismu a pochopení struktury a organizace buňky pomůže orientaci v jednotlivých soustavách lidského těla
 4. Je procesem vývoje složitějších buněk, mnohobuněčných organizmů a složitějších orgánových soustav. Předpokládané etapy biologické evoluce tedy jsou: další vývoj jednoduché buňky vznik jednobuněčných organizmů Koloniální společenstva = přechod mezi jedno a mnohobuněčností (př
 5. - řídicí soustava - řízení koordinace činnosti orgánů a orgánových soustav - zajištění homeostázy - ektodermálního původu (vchlipování neuruly à trubice) - funkce nervové soustavy: - přenos vzruchů z vnějšího nebo vnitřního prostředí a koordinovaná reakce na ně . FYLOGENEZE NERVOVÉ SOUSTAVY. Typy.

Co se naučíte :: P2Pdoucovan

 1. STAVBA ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ORGANOLOGIE - věda, která se zabývá původem, stavbou, vývojem a funkcí orgánů a orgánových soustav. Orgány = ústroje jsou tvarově a funkčně odlišitelné části živočišných těl, skládající se z rozmanitých buněk a buněčných produktů (např. mezibuněčné hmoty)
 2. orgán ů a orgánových soustav lidského těla, vysv ětlí jejich vztahy fylogeneze a ontogeneze člov ěka - rozmnožování člov ěka anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí lidského t ěla, orgány, orgánové soustavy (op ěrná, pohybová, ob ěhová, dýchací, trávicí, vylu čovací a rozmnožovací
 3. Orgán-soustava tkání/pletiv uspořádaných určitým způsobem a vykonávající v organismu určitou funkci ANATOMIE, FYZIOLOGIE 7. Organismální úroveň-vztahy mezi orgány v orgánových soustavách-organismus ANATOMIE, FYZIOLOGIE 8. Vztahy mezi organismy (supraorganismální)-vztahy mezi organismy v populacích, v biocenózách EKOLOGI
Gonochoristé rozmnožování — gonochorismus (čili

RISKUJ 1 13 FYLOGENEZE SOUSTAV A Autorem materil

staryweb.sgopava.c

 1. porovnání orgánových soustav u - dýchací soustava - trávicí soustava - vylučovací soustava 5V3; 5V7 fylogeneze a ontogeneze člověkaGV,VkZ,VkO8 - osobnost, tolerance, nesnášenlivost D- vývoj člověka 5V4 - 5V6;.
 2. Následuje moderní přehled antropogeneze: evoluce (fylogeneze) druhu Homo sapiens. Po kapitole o ontogenezi člověka - od zygoty přes novorozence po dospělého jedince - přichází třetí obsáhlá kapitola: integrovaný přehled základů systémové anatomie a fyziologie všech orgánových soustav lidského těla
 3. Ontogeneze a fylogeneze člov ě ka KU Č-01 KU Č-02 KU Č-03 KKO-01 KKO-02 KKO-03 V-BIC-03 Objasní vznik a vývin nového jedince od po četí až do stá ří Orgánové soustavy č lov ě ka V-BIC-01 Ur čí polohu a objasní stavbu a funkci orgán ů a orgánových soustav
 4. Deuterostomia a fylogeneze Chordata a Vertebrata. Hlavní skupiny Actinopterigyii, Tetrapoda, Amniota, Mammalia a Aves. Deuterostomia and phylogeny of Chordata and Vertebrata. Actinopterigyii, Tetrapoda, Amniota, Mammalia and Aves. 13. Evoluce tkání a orgánových soustav živočichů. Rozmnožování a vývoj živočichů

Orientace na těle živočicha, připomínky kontextu systému, fylogeneze, evoluce, forma & funkce. Živočichové (Animalia). 2: Vývojová morfologie: důležitost ontogenetických znaků pro pochopení morfologie; embryonální původ orgánových soustav, morfologie larev D/ se zabývají činností orgánových soustav 3. Do vědních oborů o vývoji života nepatří: A/ fylogeneze, tj. kmenový vývoj organismů B/ ontogeneze, tj. individuální vývin organismu C/ embryologie D/ histologie 4. Krevní oběh člověka objevil: A/ A. van Leeuwenhoek B/ J. B. Lamarck C/ W. Harwey D/ Watson a Crick 5. Mikroskop. Cévní soustava je s výjimkou pláštěnců vždy uzavřená. Srdce (cor) leží na břišní straně těla (ventrálně) pod trávicí soustavou. Srdce umožňuje hnát krev do dýchacích orgánů vždy směrem k hlavě (přednímu konci těla). Vznik orgánových soustav v zárodečném vývoji Rozmnožovací soustava člověka, fylogeneze a ontogeneze člověka 27. Vylučovací soustava člověka: kůže, soustava močová 28. Chování živočichů - rozdělení, charakteristika skupin chování, vrozené a získané chování 29. Fylogeneze orgánových soustav - fylogeneze soustav tělního povrchu, pohybové, cévní a dýchací Popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Komentuje fylogenetický vývoj orgánů a orgánových soustav. Na základě znalostí konkrétních taxonů popíše vývoj jednotlivých fyziologických funkcí živočichů. Fylogeneze orgánů a orgánových soustav. Soustava krycí, opěrná a pohybová. Trávící a.

Ontogeneze fylogeneze — ontogeneze, fylogenez

Maturitní otázky 2020/2021 / kabinet biologie/ 1. Základy obecné genetiky I. (Mendel, Morgan) Meioza, crossing-over, mendelovská genetika, genové interakce, polygenní dědičnost, Morganovy zákony, vazba vloh, zpětné křížení, rodokmeny, příklad soustav obecné vlastnosti živých soustav Chemie 1. ročník porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi vysvětlí a porovná různé teorie o vniku a vývoji života na Zemi teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník objasní stavbu a funkc

LITERATURA - Obecná biologie - Biomach, výpisky z biologi

Její součástí jsou rovněž inovované kapitoly z etologie a ekologie živočichů, fylogeneze orgánů a orgánových soustav, ochrany a výzkumu živočichů. Přináší i detailní přehled nejnovější literatury a internetových odkazů, doporučených zájemcům k dalšímu studiu, příp. motivujících k studentské odborné. Fylogeneze orgánových soustav. Fylogeneze opěrné soustavy. Fylogeneze svalové soustavy. Fylogeneze dýchací soustavy. Biologie člověka. Genetika. Ekologie a ochrana přírody. Popularizace přírodních věd:. Bakteriální nemoci jsou infekčním onemocněním nejen člověka, ale i hub nebo rostlin

Polostrunatci | polostrunatci (hemichordata) je kmen